Uczestnik PPK sam decyduje jak inwestowane są jego środki w PPK

Rozpoczynając oszczędzanie w PPK, uczestnik programu jest automatycznie przypisywany do określonego funduszu zdefiniowanej daty, w zależności od swojej daty urodzenia. Później jednak może ten fundusz zmienić, może też przenosić zgromadzone przez siebie oszczędności PPK pomiędzy funduszami. To, w którym z funduszy zdefiniowanej daty inwestowane są jego środki, zależy od niego.

Publikacja: 03.05.2023 09:59

Uczestnik PPK sam decyduje jak inwestowane są jego środki w PPK

Foto: Adobe Stock

Oszczędności uczestników PPK inwestowane są w aktywa funduszy zdefiniowanej daty. Każda z instytucji, która oferuje prowadzenie PPK, powinna utworzyć co najmniej 9 funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty - ze zdefiniowaną datą funduszu, przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów rocznikowych osób, które mogą przystąpić do PPK. Nazwa funduszu zdefiniowanej daty określa zdefiniowaną datę funduszu, czyli rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których dany FZD jest właściwy. Przykładowo, pracownik urodzony w 2005 roku zostanie przypisany do FZD 2065 utworzonego dla przedziału rocznikowego 2003-2007.

Można wybrać inny fundusz

Uczestnik PPK może jednak zmienić fundusz. Oznacza to, że może zdecydować, że jego wpłaty do PPK będą wpływały do funduszu zdefiniowanej daty innego niż ten właściwy dla jego wieku - stosującego politykę inwestycyjną zgodną z jego oczekiwaniami (bardziej lub mniej ryzykowną). Przykładowo, osoba, która z racji wieku trafiła do funduszu inwestującego głównie w instrumenty o większym potencjale zwrotu, ale bardziej ryzykowne (np. akcje), może oszczędzać w sposób bardziej bezpieczny, zmieniając fundusz na inwestujący w większym zakresie w instrumenty dłużne (np. obligacje).

Zmiana funduszu nie polega tylko na zmianie domyślnego funduszu zdefiniowanej daty na inny, uczestnik PPK ma znacznie większą elastyczność w zarządzaniu, może zdecydować, że:

1) całość wpłat do PPK będzie dokonywana do innego funduszu zdefiniowanej daty, który nie jest funduszem właściwym dla wieku uczestnika,

2) całość wpłat do PPK będzie dokonywana do dwóch lub więcej funduszy zdefiniowanej daty, które nie są funduszami właściwymi dla wieku uczestnika,

3) część wpłat do PPK będzie dokonywana do funduszu zdefiniowanej daty właściwego dla wieku uczestnika, a część do jednego lub kilku funduszy zdefiniowanej daty, które nie są właściwe dla wieku uczestnika.

Uprawnienie osoby zatrudnionej do wyboru funduszu lub funduszy zdefiniowanej daty innych niż fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla wieku uczestnika może być zrealizowane przez osobę zatrudnioną dopiero po zawarciu przez podmiot zatrudniający, w jej imieniu i na jej rzecz, umowy o prowadzenie PPK. Oznacza to, że przed zawarciem tej umowy, osoba zatrudniona (przyszły uczestnik PPK) nie może wybrać sposobu alokacji przyszłych wpłat.

Ryzyko inwestycyjne w PPK

Należy pamiętać, że oszczędności uczestnika PPK są inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, czyli te o wyższym ryzyku inwestycyjnym, ale większym potencjale stóp zwrotu (m.in. akcje, prawa poboru, prawa do akcji) oraz instrumenty o charakterze dłużnym - o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, ale też niższym potencjale stóp zwrotu (m.in. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe).

Czytaj więcej

Oszczędzający w PPK wkrótce dostaną dopłatę roczną od państwa

Polityka inwestycyjna funduszu zmienia się wraz z wiekiem uczestnika PPK - zgodnie z zasadą: im bliżej zakończenia aktywności zawodowej, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne. Jest ona określona w ustawie o PPK. W miarę zbliżania się uczestnika PPK do 60. roku życia - udział inwestycji w udziałowe instrumenty finansowe (np. akcje) będzie malał na rzecz bezpieczniejszych instrumentów dłużnych (np. obligacji). Decyzja o zmianie funduszu zdefiniowanej daty to zatem decyzja o zmianie sposobu inwestowania gromadzonych w PPK oszczędności.

Składanie dyspozycji

To, jak zmienić fundusz zdefiniowanej daty, powinno wynikać z umowy o prowadzenie PPK, jaką pracodawca – w imieniu i na rzecz pracownika – zawarł z instytucją finansową. Niezwłocznie po zawarciu tej umowy, instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK informację wskazującą m.in. jak składać dyspozycje w zakresie środków zgromadzonych na jego rachunku. Niektóre z tych dyspozycji, uczestnik PPK będzie mógł złożyć w formie elektronicznej w serwisie internetowym instytucji finansowej (po otrzymaniu dostępu do swojego rachunku).

Wnioski, deklaracje i oświadczenia - w sprawach związanych z uczestnictwem w PPK - pracownik składa swemu pracodawcy. Dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na jego rachunku PPK składa bezpośrednio instytucji finansowej.

Konwersja i zamiana

Dodatkowo uczestnik PPK może złożyć do instytucji finansowej wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany. Umożliwia to przeniesienie zgromadzonych już na rachunku PPK środków pomiędzy funduszami zdefiniowanej daty, innymi niż właściwe dla jego wieku (w ramach tego samego podmiotu zarządzającego). Przeniesienia środków pomiędzy funduszami (lub subfunduszami) można dokonywać wielokrotnie. Realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch konwersji lub zamian jest bezpłatna.

Konwersja to przenoszenie środków pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, subfunduszami wydzielonymi w różnych funduszach inwestycyjnych bądź funduszami emerytalnymi – zarządzanymi przez ten sam podmiot zarządzający. Zamiana to przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami wydzielonymi w tym samym funduszu inwestycyjnym.

Składając wniosek do instytucji finansowej o konwersję lub zamianę, uczestnik PPK określa procentowy udział środków zgromadzonych w PPK, które chciałby ulokować w poszczególnych funduszach lub subfunduszach. Wpłata do jednego funduszu lub subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 46).

Łukasz Skoczeń, ekspert PFR Portal PPK

Oszczędności uczestników PPK inwestowane są w aktywa funduszy zdefiniowanej daty. Każda z instytucji, która oferuje prowadzenie PPK, powinna utworzyć co najmniej 9 funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty - ze zdefiniowaną datą funduszu, przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów rocznikowych osób, które mogą przystąpić do PPK. Nazwa funduszu zdefiniowanej daty określa zdefiniowaną datę funduszu, czyli rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których dany FZD jest właściwy. Przykładowo, pracownik urodzony w 2005 roku zostanie przypisany do FZD 2065 utworzonego dla przedziału rocznikowego 2003-2007.

Pozostało 89% artykułu
Konsumenci
Dobra wiadomość dla frankowiczów z Getin Banku. Jest wyrok sądu
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Prawo drogowe
Mariusz Ciarka: Kasowanie punktów karnych równe dla wszystkich
ABC Firmy
Zakaz dla Deloitte. Polski rynek audytu w rękach sądu administracyjnego
Prawo karne
Ruszył proces ws. śmierci francuskiego skoczka, któremu samolot uciął głowę
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy