Łukasz Skoczeń

Pracownik może wpłacać środki do PPK pomimo, że pracodawca już tego nie robi

Zasadą jest, że pracodawca nie może zrezygnować z finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych. Ustawa o PPK przewiduje jednak pewne wyjątki. Zwolnienie pracodawcy z dokonywania wpłat do PPK nie pozbawia uczestnika możliwości dalszego oszczędzania w tym programie.

Uczestnik PPK sam decyduje jak inwestowane są jego środki w PPK

Rozpoczynając oszczędzanie w PPK, uczestnik programu jest automatycznie przypisywany do określonego funduszu zdefiniowanej daty, w zależności od swojej daty urodzenia. Później jednak może ten fundusz zmienić, może też przenosić zgromadzone przez siebie oszczędności PPK pomiędzy funduszami. To, w którym z funduszy zdefiniowanej daty inwestowane są jego środki, zależy od niego.

Oszczędności zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu

Uczestnik PPK może wskazać instytucji finansowej, w formie pisemnej, osoby, które - po jego śmierci - mają otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Jeśli tego nie zrobi, środki te trafią do jego spadkobierców.

Pracodawca pośrednikiem w transferze środków pomiędzy rachunkami PPK pracownika

Oszczędności uczestnika PPK mogą być przeniesione na jego inny rachunek PPK za pośrednictwem pracodawcy. Tak jest w razie zatrudnienia nowego pracownika lub zmiany przez firmę instytucji finansowej zarządzającej planem kapitałowym.

Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK to obowiązek pracodawcy

Zapisanie pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych powoduje konieczność naliczania wpłat do PPK od wypłacanych im wynagrodzeń. Jednostki sektora finansów publicznych oprócz ustawy o PPK muszą w tym zakresie, stosować również przepisy sektorowe.