Tag:

Pracownicze plany kapitałowe PPK

Powiązane

Rynki

Powrót pracownika do "starej" pracy a zapis do PPK

W przypadku, gdy dana osoba była już wcześniej zatrudniona w tym podmiocie i wróciła do niego do pracy, przy ustalaniu okresu zatrudnienia wymaganego dla „zapisania” jej do PPK, trzeba uwzględnić także poprzednie 12 miesięcy. Uczestnika PPK, po jego powrocie do pracy, nie trzeba „zapisywać” ponownie do tego programu, chyba, że podmiot zatrudniający zmienił w międzyczasie instytucję finansową.

PPK: To pracodawca decyduje o wysokości swojej wpłaty dodatkowej

Brak regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego pracy nie pozwala różnicować wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę w oparciu o inne kryterium niż staż pracy.

PPK: przestój nie zwalnia z finansowania wpłat za wszystkich pracowników

Za czas przestoju pracodawca nie musi naliczać i dokonywać wpłat na pracowniczy plan kapitałowy (PPK) wyłącznie za pracowników objętych przestojem. Tacy uczestnicy mogą jednak nadal oszczędzać w tym programie.

Idą dopłaty, aktywa PPK w górę, mało uczestników

Dopłaty roczne od państwa dostanie ponad 2 mln uczestników PPK. Eksperci policzyli, że aktywny udział w programie daleko odbiega od oficjalnych danych.

PPK: upadłość pracodawcy nie przekreśla możliwości dalszego oszczędzania

W razie ogłoszenia upadłości firmy zaprzestaje ona finansowania wpłat do PPK. Jednak uczestnik PPK może zadeklarować dalsze finansowanie swoich wpłat. Ma też prawo później zmienić zdanie.

Kiedy można skorzystać z pieniędzy zgromadzonych w PPK?

Uczestnik PPK, który nie ma jeszcze 60 lat, może wycofać środki ze swojego rachunku PPK, ale z pomniejszeniami. Taka dyspozycja jest składana instytucji finansowej. Należy odróżnić ją od deklaracji o rezygnacji, która - po złożeniu pracodawcy - powoduje brak nowych wpłat do PPK.

Wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika bez ograniczeń z ustawy kominowej

Jeżeli uczestnik PPK jest objęty ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, to wpłaty do PPK - finansowane przez pracodawcę - nie mogą powodować przekroczenia limitów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, określonych tą ustawą. Może to powodować obniżenie wpłat pracodawcy do PPK.

Niższa wpłata na PPK: trzeba badać tylko firmową pensję

Jeżeli uczestnik PPK zadeklarował obniżenie swojej wpłaty podstawowej, pracodawca weryfikując, czy przysługuje mu takie prawo, uwzględnia wyłącznie wynagrodzenie, które sam wypłaca.

PPK mają za sobą dobry rok. Wartość aktywów niemal się podwoiła

Wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych niemal podwoiła się w ciągu minionego roku. Przybyło prawie milion uczestników. Dwie największe instytucje zarządzające PPK skupiają ponad połowę udziałów w rynku.

Nie każdy może być uczestnikiem PPK

Pracodawca może zawrzeć umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) tylko w imieniu i na rzecz pełnoletniego pracownika. Ale musi mieć on wymagany przepisami okres zatrudnienia.