Zasady doręczania pism w postępowaniu podatkowym zostały określone w rozdziale 5 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.). Należy wyróżnić następujące rodzaje doręczeń:

1. właściwe – kiedy następuje doręczenie korespondencji bezpośrednio adresatowi:

- w miejscu zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju;

- w miejscu pracy lub prowadzenia działalności przez adresata – adresatowi lub osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji;

- w siedzibie organu podatkowego;

- w sytuacji niemożności doręczenia korespondencji w sposób wyżej wskazany – także w każdym innym miejscu, gdzie się adresata zastanie (art. 148 § 3 o.p.).

2. zastępcze, czyli tzw. doręczenie za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, a gdyby go nie było lub odmówił przyjęcia pisma – sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy – gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi (art. 149 o.p.). Przy czym w takiej sytuacji zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję, na której zamieszkuje adresat lub której adres wskazano jako adres do doręczeń.

W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany powyżej, operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego lub pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta) – w przypadku doręczania pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę (art. 150 o.p.). W takiej sytuacji adresata należy powiadomić dwukrotnie o pozostawieniu pisma czy to w placówce pocztowej, czy w urzędzie miasta (gminy). Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie siedmiu dni. W przypadku niepodjęcia pisma w tym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. W przypadku niepodjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia wskazanego wyżej okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Wyjątkiem od wskazanych wyżej zasad jest instytucja wskazania „adresu do doręczeń". Na wniosek strony przesyłka może być doręczona na wskazany przez nią adres skrytki pocztowej. W tym przypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego składa się w placówce pocztowej tego operatora. Uwagi dotyczące doręczenia przez awizo stosuje się tu odpowiednio, przy czym zawiadomienie o pozostawieniu pisma w placówce pocztowej, wraz z informacją o możliwości jego odbioru, umieszcza się w skrytce pocztowej adresata.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W przypadku osoby fizycznej – podatnika, który jest udziałowcem w spółce, doręczenie mu korespondencji na adres siedziby spółki kapitałowej mogłoby być skuteczne tylko i wyłącznie gdyby było to zarazem miejsce pracy adresata. Istotne jest, że działalność gospodarczą prowadzi spółka, a nie jej wspólnicy. Sąd Najwyższy w wyroku z 27 kwietnia 2012 r. (V CSK 211/11) stwierdził, że bycie wspólnikiem w spółce kapitałowej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi wtedy nie wspólnik, ale spółka.

Aby doręczenie podatnikowi – osobie fizycznej, który jest udziałowcem w spółce, korespondencji na adres siedziby spółki kapitałowej było skuteczne, musiałoby nastąpić w miejscu pracy adresata jemu samemu osobiście lub osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji. W takiej sytuacji podatnik powinien więc świadczyć pracę na rzecz pracodawcy – spółki, np. na podstawie umowy o pracę lub stosunku zlecenia. Stosownie bowiem do art. 148 § 2 pkt 2 o.p. osobie fizycznej pismo może być doręczone „w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata – adresatowi lub osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji".

Występowanie dwóch podmiotów, tj. adresata korespondencji i pracodawcy w ramach stosunku podległości pracodawca – pracownik jest konieczną przesłanką do uznania skutecznego doręczenia korespondencji adresatowi decyzji (pracownikowi – podatnikowi) za pośrednictwem osoby upoważnionej do odbioru korespondencji przez pracodawcę. Nie można zatem uznać za skuteczne doręczenie pisma podatkowego (np. decyzji) podatnikowi – osobie fizycznej (wspólnikowi spółki) na adres spółki, w której jest on tylko udziałowcem i nie świadczy pracy.

Z momentem skutecznego doręczenia pisma powstają skutki prawne, które dotyczą zarówno organu podatkowego, jak i strony postępowania. Jeśli bowiem zostanie przyjęte, że nie nastąpiło skuteczne doręczenie decyzji w obrocie prawnym, to brak jest aktu, którym związany byłby organ podatkowy i od którego strona mogłaby wnieść odwołanie. Doręczenie decyzji osobie niebędącej stroną nie wywołuje skutku w postaci związania organu podatkowego, a więc i nie biegnie termin do wniesienia odwołania (wyrok NSA z 10 kwietnia 2014 r., I GSK 1472/12).

Decyzja z datą jej doręczenia (skutecznego) wchodzi do obrotu prawnego jako akt administracyjny, który załatwia konkretną sprawę indywidualnego podmiotu – podatnika. Od tej daty zmiana takiej decyzji, czy to pod względem treści, czy formy, może nastąpić tylko na zasadach i w trybie przewidzianym przepisami postępowania podatkowego.