Regina Drabik

PIT: płatnik może pobrać wynagrodzenie za swoją pracę

Przedsiębiorca, który przekazuje na konto fiskusa zaliczki na PIT obliczone od pensji swoich pracowników nie musi otrzymywać gratyfikacji z tego tytułu. Jest to jego uprawnienie, a nie obowiązek.

Jak odzyskać opłatę skarbową zapłaconą za niewystawiony dokument?

Jeśli przedsiębiorca uiścił opłatę od wydania zaświadczenia lub zezwolenia, a takiego dokumentu dla niego nie wystawiono, to ma prawo do żądania oddania mu zapłaconej kwoty.

Kiedy podatnik ponosi koszty sporządzenia kopii i odpisów akt sprawy

Koszty sporządzenia kserokopii dokumentów i ich wysyłki obciążają stronę wtedy, gdy nie wynikają z ustawowego obowiązku organu podatkowego prowadzącego postępowanie i zostały poniesione w jej interesie i na jej żądanie.

Kiedy urząd skarbowy może rozłożyć na raty spłatę zaległości podatkowe

Przedsiębiorca ma prawo zwrócić się do organu o zgodę na rozłożenie w czasie zapłaty swojego zadłużenia podatkowego. Musi mieć jednak ważny powód i odpowiednio uzasadnić swoją prośbę.

Czy kara porządkowa może zostać uchylona

Ukarany ma prawo złożyć wniosek o uchylenie kary porządkowej, kiedy jest w stanie wykazać, że niestawiennictwo lub niewykonanie obowiązku nałożonego przez organ podatkowy było przez niego niezawinione.

Czy warto ubiegać się o sprostowanie decyzji fiskusa wydanej bez pouczenia

Podatnik ma prawo złożyć wniosek o sprostowanie decyzji organu tylko odnośnie do pouczeń o przysługującym zaskarżeniu jej. W ten sposób może jednak zyskać czas na przygotowanie się do ewentualnego odwołania.

Kara dla podatnika, który zignorował wezwanie do urzędu

Nawet 2800 zł będzie musiał zapłacić podatnik, który nie stawił się na wezwanie skarbówki lub bezzasadnie odmówił złożenia wyjaśnień.

Organ skarbowy wyjaśni podatnikowi niezrozumiałą decyzję

Przedsiębiorca, składając wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści rozstrzygnięcia fiskusa, powinien wskazać co jest dla niego niejasne.

Amortyzacja: brak wpisu w ewidencji wyłącza wydatek z kosztów

Warunkiem zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych jest uprzednie wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych.

Postępowanie podatkowe: czy można wyłączyć urzędnika z udziału w sprawie?

Podatnik ma prawo ubiegać się o to, żeby w postępowaniu, które go dotyczy, nie uczestniczył konkretny pracownik organu. Wniosek należy jednak umotywować.