W myśl art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Przepis ten nie powinien mieć zastosowania do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych do spółki w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ustawa o CIT zawiera dodatkowo przepisy szczególne regulujące kwestię dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nabytych w ramach aportu przedsiębiorstwa. I tak zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z art. 16g ust. 9 oraz art. 16h ust. 3a w zw. z ust. 3 niniejszej ustawy, w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabywająca go spółka jest zobowiązana stosować metodę kontynuacji w zakresie:

1) ustalenia wartości początkowej,

2) ustalenia metody amortyzacji,

3) uwzględnienia wysokości odpisów dokonanych przez podmiot wnoszący wkład.

Co wynika z przepisów

Analiza powyższych regulacji pozwala stwierdzić, że:

1. po pierwsze, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w formie aportu, gdzie zgodnie z umową część wartości wkładu niepieniężnego zostanie przekazana na kapitał zapasowy, pozostanie bez wpływu na amortyzację podatkową nabytych w ramach aportu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

2. po drugie, mając na uwadze, iż zasada kontynuacji dotyczy wyłącznie wartości początkowej, metody amortyzacji oraz uwzględnienia dokonanych już przez wnoszącego aport odpisów amortyzacyjnych, fakt, że składniki majątkowe tworzące przedsiębiorstwo (zorganizowaną część przedsiębiorstwa), które jest przedmiotem aportu, były amortyzowane z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, nie będzie miał wpływu na prawo do dokonywania pełnych odpisów amortyzacyjnych od nabytych składników majątkowych przez nabywcę przedsiębiorstwa.

Fiskus potwierdza

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Pogląd ten znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe. Dla przykładu można wskazać stanowisko wyrażone przez Izbę Skarbową w Warszawie w interpretacji z 22 marca 2016 r. (IPPB5/4510-128/16-2/MR) oraz przez Izbę Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 19 października 2015 r. (IPPB5/4510-823/15-2/AK).

Jako koszt uzyskania przychodów

Biorąc pod uwagę ww. regulacje oraz stanowisko organów podatkowych, warto zwrócić uwagę, że pomimo, iż aport przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) nie pozwala na urealnienie wartości początkowej składników majątkowych wchodzących w jego skład dla celów podatkowych, jest możliwość potraktowania jako koszt podatkowy niedokonanych jeszcze odpisów amortyzacyjnych, których część lub całość nie mogłaby być uznana za koszty uzyskania przychodów z uwagi na to, iż dotyczą składników majątkowych nabytych w formie aportu, gdzie część lub całość wartości przedmiotu aportu zasiliła tzw. agio. Co więcej, przedmiotowy aport przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) aktywujący takie odpisy amortyzacyjne nie musi w całości zasilać kapitału zakładowego nabywcy.

Problemy przy przekwalifikowaniu

Niezależnie od tego warto jednak zasygnalizować, że aport przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) z tzw. agio może okazać się problematyczny w przypadku potencjalnego przekwalifikowania przedmiotu aportu przez organy podatkowe na aport poszczególnych składników majątkowych. Może się tak stać, kiedy aportowany zespół składników majątkowych nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych. Wątpliwości w tym przypadku mogą dotyczyć m.in. tego w jaki sposób stosować ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT do składników nabytych w formie tak przekwalifikowanego aportu. Umowa aportowa przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z reguły nie wskazuje jakie poszczególne składniki majątkowe wnoszonego przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zasilają kapitał zakładowy, a jakie zostają przekazane na tzw. agio.

Czy w związku z tym należałoby odnieść się do proporcji w jakiej aportowane przedsiębiorstwo zasiliło kapitał zapasowy w stosunku do zasilenia kapitału zakładowego i w takiej samej proporcji zastosować ograniczenie w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do wszystkich podlegających amortyzacji składników majątkowych, które zostały wniesione do spółki formalnie jako przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a następnie uznano, że nie posiadały tego statusu? Wydaje się, że takie rozwiązanie, choć nie wynika wprost z przepisów podatkowych, byłoby najbardziej racjonalne. Niemniej, oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest odpowiednie zadbanie o status przedmiotu aportu poprzez przeprowadzenie dokładnej analizy warunków wymienionych w ustawach podatkowych, w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzecznictwie, a także uzyskanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

—Bartosz Mroczkowski

podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d, art. 16g ust. 10a w zw. z art. 16g ust. 9 oraz art. 16h ust. 3a w zw. z ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 851 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail, tygodnikpodatki@rp.pl

Zdaniem autora

Bartosz Mroczkowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Parlament pracuje nad zmianą w ustawie

W związku z uchwaloną przez Sejm i rozpatrywaną obecnie przez Senat nowelizacją ustawy o CIT, która m.in. zmieni sposób rozpoznawania przychodów w przypadku wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółki, najprawdopodobniej art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT zostanie od 1 stycznia 2017 r. uchylony. W związku z tym, wnoszący wkład z tzw. agio będą zobowiązani do wykazania przychodu podatkowego w wysokości wartości przedmiotu wkładu określonego w statucie, umowie lub innym dokumencie, jednak nie niższej niż wartość rynkowa tego wkładu, a podatnicy nabywający składniki majątku aportem z tzw. agio będą mogli, co do zasady, w całości zaliczać odpisy amortyzacyjne od otrzymanego przedmiotu aportu do kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze nadchodzące zmiany w przepisach podatnicy, którzy planują inwestycje w innych spółkach lub przenoszenie aktywów w ramach grupy kapitałowej, powinni rozważyć przeprowadzenie tych działań jeszcze w tym roku, korzystając z obecnie obowiązujących, stosunkowo korzystnych pod względem podatkowym, przepisów regulujących wnoszenie wkładów niepieniężnych.