Ten stan rzeczy zmieni się od 1 stycznia 2017 r. 11 lipca 2016 r. opublikowano ustawę z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizuje obecne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Do wskazanej regulacji zostanie dodane zastrzeżenie określone w art. 21 ust. 36 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Innymi słowy, ta część dotacji, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, będzie podlegała opodatkowaniu PIT. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy, że nie ma przesłanek uzasadniających podtrzymanie obecnych przepisów w tym zakresie, które wyłączają wynagrodzenie m.in. dyrektorów z objęcia podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Trzeba będzie ujmować w księdze

W obecnym stanie prawnym otrzymywana na rachunek bankowy podatnika kwota dotacji w ogóle nie jest ujmowana w prowadzonych ewidencjach księgowych. Po nowelizacji przepisów dotacja w części przeznaczonej na wynagrodzenie właściciela przedszkola powinna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako „Pozostałe przychody". Dla właścicieli przedszkoli oznacza to konieczność odprowadzenia podatku w stawkach 18 proc. lub 32 proc. dla osób rozliczających się według skali oraz 19 proc. dla podatników, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym.

Poza kosztami

Wypłacone i opodatkowane wynagrodzenie nie będzie mogło być ujęte – tak jak ma to miejsce obecnie – w kosztach podatkowych przedszkola. Zabrania tego art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. Nie uważa się bowiem za koszt uzyskania przychodu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 584 ze zm.)

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

podstawa prawna: art. 218 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r. poz. 1010)

Wniosek

Po wejściu w życie nowelizacji wynagrodzenie dyrektorów przedszkoli będzie pomniejszone o podatek dochodowy. Wypłaty będą niższe o niespełna 20 proc. w stosunku do kwot pobieranych obecnie. Zmiany te obejmą osoby prowadzące działalność w formie przedszkoli. Opodatkowanie nie będzie więc obejmowało tych płac, które pobierają, jako dyrektorzy placówki, inne osoby, np. małżonek właściciela przedszkola lub osoby trzecie.