Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 5 lipca 2017 r. (I SA/Wr 366/17).

Gmina wykonuje zarówno czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT, do realizacji których została powołana, jak i czynności opodatkowane wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT należą m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie obrony obywateli, zieleni gminnej i zadrzewień oraz zadań realizowanych przez urząd stanu cywilnego. Do czynności opodatkowanych wykonywanych przez gminę należą z kolei m.in. dzierżawa gruntów, sprzedaż nieruchomości i oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Czynności z tych dwóch zakresów wykonywane są w przeważającej mierze przez te same osoby. Zdaniem gminy, sposobem określania prewspółczynnika proporcji VAT jest wyrażony procentowo stosunek średniorocznego stopnia zaangażowania pracy osób wykonujących pracę związaną z działalnością opodatkowaną VAT w średniorocznym zaangażowaniu pracy osób w całej działalności, zarówno podlegającej, jak i niepodlegającej opodatkowaniu VAT.

Kryterium powierzania zadań...

Gmina nie prowadzi ewidencji czasu pracy, który określałby, jaki rodzaj pracy w jest wykonywany w danej godzinie. Jednak na podstawie kryterium powierzania zadań oraz zdobytego doświadczenia związanego z czasochłonnością danego zadania jest w stanie określić, w jakiej części pracownik jest zaangażowany do wykonywania pracy związanej z działalnością gospodarczą, działalnością inną niż działalność gospodarcza oraz działalnością gospodarczą i działalnością inną niż gospodarcza.

Gmina była zdania, że zaproponowany przez nią sposób ustalania prewspółczynnika proporcji VAT bardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez nią działalności niż określony sposób określania prewspółczynnika na podstawie obrotu.

Organ uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe.

...czy obrót

Argumentował to tym, że gmina nie jest w stanie w każdym przypadku ściśle przypisać czasu pracy pracowników wykonujących czynności związane z działalnością gospodarczą i działalnością inną niż gospodarcza. Oprócz tego wskazał, że proponowany przez gminę sposób określania prewspółczynnika proporcji VAT odzwierciedla jedynie strukturę zatrudnienia, a nie specyfikę działalności i nie oddaje zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Uznał, że najlepszym sposobem określania prewspółczynnika proporcji jest sposób uregulowany w rozporządzeniu ministra finansów, tj. na podstawie obrotu.

Gmina zaskarżyła interpretację indywidualną do WSA we Wrocławiu.

Wyrok sądu

WSA we Wrocławiu uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd zauważył, że ustawodawca dał podatnikowi prawo wyboru metody ustalania prewspółczynnika proporcji VAT. Uznał, że wbrew linii orzeczniczej prezentowanej przez WSA w Gliwicach, to na organie podatkowym ciąży obowiązek wykazania, że wybrana przez podatnika metoda jest niewłaściwa. Organ powinien wskazać, dlaczego nie uważa wybranej przez podatnika metody za reprezentatywną i uzasadnić, dlaczego metoda, którą sam proponuje, jest właściwa. Samo powołanie się na regulacje zawarte w rozporządzeniu ministra finansów nie jest wystarczające.

podstawa prawna: Rozporządzenie ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (DzU z 2015 r. poz. 2193)

Komentarz eksperta

Organy powinny respektować zasadę zaufania - Karol Szelągowski, doradca podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego w BDO

Wyrok WSA we Wrocławiu należy ocenić pozytywnie. Organy podatkowe, kwestionując sposób, w jaki podatnik ustala prewspółczynnik, powinny bowiem rzeczowo i wyczerpująco uzasadnić, dlaczego sposób wybrany przez podatnika uważają za niereprezentatywny. Wskazując metodę w ich mniemaniu właściwą, powinny też podać argumenty przemawiające za jej stosowaniem. Dotyczy to nie tylko wydawania interpretacji indywidualnych, lecz również decyzji wydanych w toku postępowania podatkowego. Za koniecznością wyczerpującego uzasadnienia stanowiska organu przemawia zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, która ma również zastosowanie przy wydawaniu interpretacji indywidualnych. Podatnik powinien być oczywiście w stanie uzasadnić, dlaczego wybrał daną metodę ustalania prewspółczynnika proporcji VAT. Jednak nie może to oznaczać, że organy są uprawnione do każdorazowego kwestionowania jej, bez należytego uzasadnienia wyboru dokonanego przez podatnika, jeżeli ten w drobiazgowy sposób nie wykaże, że metoda, którą wybrał, jest reprezentatywna.