Karol Szelągowski

CIT: czy strata z tytułu udzielenia gwarancji przez bank jest kosztem

Z przepisów nie wynika wprost, czy wolno odliczyć straty wynikające z wszelkich gwarancji czy tylko dotyczących spłaty kredytów lub pożyczek. Mimo istniejącego orzecznictwa fiskus nie stosuje tu zasady rozstrzygania na korzyść podatnika.

Zwolnienie z VAT dla centrum usług wspólnych – nie dla ubezpieczycieli

Usługi wspierające świadczone przez centra usług wspólnych na rzecz tworzących je ubezpieczycieli w świetle prawa UE nie korzystają z preferencji w VAT, gdyż nie są świadczone w interesie publicznym.

Kiedy przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot VAT w UE

Polscy przedsiębiorcy, którzy w 2016 r. robili zakupy w innych państwach UE, i nie było to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów bądź import usług, do 30 września 2017 r. mogą wnioskować o odzyskanie podatku od wartości dodanej.

Spółka rozliczy stratę powstałą przy zbyciu przedawnionej wierzytelności

Strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych jest kosztem podatkowym.

Kiedy nagrody w konkursie są zwolnione z PIT

Wygrane otrzymane w konkursie są świadczeniem nieodpłatnym. Udział w turnieju i podejmowana w ramach tego udziału aktywność uczestników nie stanowią bowiem ekwiwalentu nagrody otrzymywanej przez zwycięzców.

Fiskus musi uzasadnić dlaczego kwestionuje metodę prewspółczynnika

Jeżeli organ podatkowy zamierza zakwestionować wybraną przez podatnika metodę określania prewspółczynnika proporcji VAT, to powinien uzasadnić, z jakiego powodu uważa ją za niereprezentatywną i dlaczego metoda, na którą sam się powołuje, jest w danym przypadku właściwa.

Usługi załadunku od podwykonawcy ze zwolnieniem i odliczeniem VAT

Podwykonawca, który świadczy usługi załadunku, rozładunku i przeładunku skorzysta ze zwolnienia z VAT. Obowiązuje ono także gdy usługi te wykonywane są na rzecz będących importerami lub eksporterami posiadaczy towarów.

Wniesienie wkładu przeznaczonego do celów zdrowotnych chroni przed podatkiem - wyrok WSA

Podwyższenie kapitału zakładowego wiążące się z wniesieniem wkładu przeznaczonego do celów zdrowotnych jest czynnością w sprawach ochrony zdrowia. W związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zapłata podatku w formie rzeczowej nie podlega VAT

Przeniesienie własności nieruchomości przez podatnika VAT na rzecz Skarbu Państwa kraju członkowskiego lub jednostki samorządu terytorialnego takiego państwa, następujące tytułem zapłaty zaległości podatkowych, nie jest odpłatną dostawą towarów.

Koniec kłopotów z VAT od bonu

Do 31 grudnia 2018 r. państwa członkowskie mają czas na dostosowanie regulacji krajowych do dyrektywy voucherowej.