Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 5 lipca 2017 r. (SA/Bk 488/17).

Stan faktyczny

Spółka przeprowadzała konkursy, w których brały udział osoby fizyczne będące ostatecznymi nabywcami produktów sprzedawanych przez spółkę, podwykonawcy spółki oraz kontrahenci i pracownicy kontrahentów. Zasady każdego konkursu określały organizatora konkursu, czas trwania konkursu, zasady i przedmiot rywalizacji, kryteria wyłaniania zwycięzców oraz przewidziane nagrody wraz ze sposobem ich wydawania. Uczestnicy konkursów rywalizowali pomiędzy sobą w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Spółka zadała pytanie czy w przypadku wydania w ramach konkursu nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 200 zł osobie fizycznej, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność gospodarczą, lecz bierze udział w konkursie bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą oraz

2) nie jest pracownikiem spółki, a także

3) nie jest osobą pozostającą ze spółką w stosunku cywilnoprawnym

– nagroda ta korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Zdaniem spółki, wydawane przez nią nagrody spełniają wszystkie warunki objęcia zwolnieniem, o którym mowa w tym przepisie, w tym warunek nieodpłatności świadczenia będącego nagrodą. Argumentowała to tym, że uczestnicy konkursu nie wykonują żadnych świadczeń w zamian za nabycie nagrody. Udziału w konkursie nie można bowiem nazwać świadczeniem ekwiwalentnym, natomiast wykonanie zadania konkursowego nie kreuje po stronie spółki realnego przysporzenia.

W dalszej części uzasadnienia swojego stanowiska spółka przywołała argumenty przemawiające za tym, że świadczenie na rzecz zwycięzców konkursu pozostaje w związku z promocją i reklamą spółki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Uznał, że nagrody uzyskiwane przez zwycięzców konkursów nie są świadczeniami nieodpłatnymi, gdyż warunkiem ich otrzymania jest udział w konkursie oraz osiągnięcie najlepszych wyników w rywalizacji. Zdaniem organu, wobec niespełnienia przesłanki nieodpłatności świadczenia zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, nie może być zastosowane do nagród wydawanych przez spółkę.

Spółka zaskarżyła interpretację do WSA w Białymstoku.

Wyrok sądu

WSA w Białymstoku uchylił interpretację. Uznał, że nagrody wydawane przez spółkę zwycięzcom konkursów są świadczeniem nieodpłatnym. Udział w konkursie nie powoduje, zdaniem sądu, konieczności ponoszenia przez uczestników jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w konkursach. Wprawdzie uczestnik konkursu musi wykazać się aktywnością, ale nie jest ona tak daleko idąca, aby miała realną wartość materialną.

Sąd wskazał, że nagrody są wydawane niektórym, a nie wszystkim uczestnikom w zamian za udział w konkursie. Z tego powodu nie można uznać, że nie są świadczeniem nieodpłatnym.

podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

Komentarz eksperta

Organizator nie uzyskuje świadczenia od uczestników - Karol Szelągowski, doradca podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego w BDO

Stanowisko WSA w Białymstoku należy uznać za słuszne. Udział w konkursie nie jest bowiem świadczeniem, z którego podmiot wydający nagrodę osiąga jakąkolwiek korzyść. Organizacja konkursu służy jedynie trzem celom:

1) wyłonieniu osób, które dostaną nagrodę,

2) zapewnieniu uczestnikom atrakcji, jaką jest konkurs sam w sobie,

3) promocji i reklamie danego podmiotu i towarów lub usług sprzedawanych przez niego.

Nie można zatem stwierdzić, że uczestnicy wykonują świadczenia, które przynoszą realne korzyści przedsiębiorcy organizującemu konkurs. Tym samym wydanie nagrody jest świadczeniem nieodpłatnym i przy spełnieniu pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, korzysta ze zwolnienia zawartego w tym przepisie.