Do wartości początkowej nabytego lub wytworzonego we własnym zakresie środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej należy zaliczyć VAT wtedy, gdy podatek ten nie stanowi podatku naliczonego lub gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy w podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu, wytworzeniu lub imporcie, to wówczas kwota tego podatku nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 11 marca 2011 r., IPPB1/415-7/11-2/MS).

Przykład

Firma A nabyła w maju 2018 r. serwer o wartość netto 50 000 zł (plus VAT w wysokości 11 500 zł.). Serwer był kompletny i zdatny do użytku w dniu nabycia, więc firma zaliczyła go do swoich środków trwałych. Firma A zajmuje się tylko sprzedażą opodatkowaną i z tego względu odliczyła podatek naliczony z tytułu nabycia serwera w całości, tj. w kwocie 11 500 zł. Wartością początkową serwera będzie zatem cena nabycia netto, tj. 50 000 zł.

KONIEC PRZYKŁADU

Przykład

Załóżmy, że firma A z poprzedniego przykładu prowadzi zarówno działalność opodatkowaną VAT, jak i zwolnioną z tego podatku, a nabyty serwer będzie służyć obu rodzajom działalności. W takim przypadku kwotę podatku naliczonego firma A musi ustalić według tzw. struktury zakupów (zob. art. 90 ust. 2 i nast. ustawy o VAT). Załóżmy, że ta struktura sprzedaży (proporcja) dla roku 2018 r. wynosi 60 proc. Oznacza to, że kwotę podatku naliczonego stanowi jedynie 60 proc. VAT z faktury zakupu serwera, tj. kwota 6 900 zł. Pozostała cześć VAT od nabycia serwera, tj. 4 600 zł nie podlega odliczeniu, czyli powiększy wartość początkową serwera, która wyniesie 54 600 zł.

KONIEC PRZYKŁADU

Co po korekcie

Odliczony według struktury podatek naliczony nie jest jednak ostateczny i w przyszłości stosownie do art. 91 ustawy o VAT będzie podlegał korekcie. W przypadku środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł korekta dokonywana jest przez pięć lat począwszy od roku następującego po roku, w którym oddano środek trwały do używania.

Korekta proporcjonalnie odliczonego podatku naliczonego dokonywana na podstawie art. 91 ustawy o VAT, bez względu na to, czy będzie ona na plus, czy na minus, nie wpłynie jednak na ustaloną wartość początkową środka trwałego (w naszym przykładzie serwera).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Jeżeli w wyniku tej korekty kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zmniejszy się, to podatnik będzie uprawniony w dacie złożenia deklaracji VAT-7 (VAT-7K), w której rozliczy tę korektę, do powiększenia o nią kosztów uzasadnia przychodów.

Natomiast jeżeli w wyniku tej korekty kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zwiększy się, to podatnik będzie zobowiązany w dacie złożenia deklaracji VAT-7 (VAT-7K), w której rozliczy tę korektę, do powiększenia o nią przychodów.

Samochody i prewskaźnik

Cenę nabycia środka trwałego (ewentualnie części składowych uwzględnianych w koszcie wytworzenia) pomniejsza się podatek od towarów i usług, ale z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. VAT (w pewnej części) nie staje się podatkiem naliczonym w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (zob. art. 86a ustawy o VAT) oraz jeszcze w dwóch przypadkach, tj. przy stosowaniu tzw. prewskaźnika (zob. art. 86 ust. 2a ustawy o VAT) w stosunku do zakupów związanych z działalnością gospodarcza oraz inną działalnością, a także przy wytworzeniu nieruchomości służącej działalności gospodarczej oraz celom osobistym (zob. art. 86 ust. 7b ustawy o VAT). Kwota VAT nieuznana zgodnie z tymi regulacjami za podatek naliczony powiększy wartość początkową nabytego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Późniejsze korekty tej kwoty (przewidziane ustawą o VAT) nie wypłyną na ustaloną wartość początkową, lecz odpowiednio zwiększą koszty uzyskania przychodów lub przychody danego podatnika.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:

art. 16 ust 1 pkt 46 lit. c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)