Do wartości początkowej nabytego lub wytworzonego we własnym zakresie środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej należy zaliczyć VAT wtedy, gdy podatek ten nie stanowi podatku naliczonego lub gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy w podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu, wytworzeniu lub imporcie, to wówczas kwota tego podatku nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 11 marca 2011 r., IPPB1/415-7/11-2/MS).

Przykład

Firma A nabyła w maju 2018 r. serwer o wartość netto 50 000 zł (plus VAT w wysokości 11 500 zł.). Serwer był kompletny i zdatny do użytku w dniu nabycia, więc firma zaliczyła go do swoich środków trwałych. Firma A zajmuje się tylko sprzedażą opodatkowaną i z tego względu odliczyła podatek naliczony z tytułu nabycia serwera w całości, tj. w kwocie 11 500 zł. Wartością początkową serwera będzie zatem cena nabycia netto, tj. 50 000 zł.

KONIEC PRZYKŁADU

Przykład

Załóżmy, że firma A z poprzedniego przykładu prowadzi zarówno działalność opodatkowaną VAT, jak i zwolnioną z tego podatku, a nabyty serwer będzie służyć obu rodzajom działalności. W takim przypadku kwotę podatku naliczonego firma A musi ustalić według tzw. struktury zakupów (zob. art. 90 ust. 2 i nast. ustawy o VAT). Załóżmy, że ta struktura sprzedaży (proporcja) dla roku 2018 r. wynosi 60 proc. Oznacza to, że kwotę podatku naliczonego stanowi jedynie 60 proc. VAT z faktury zakupu serwera, tj. kwota 6 900 zł. Pozostała cześć VAT od nabycia serwera, tj. 4 600 zł nie podlega odliczeniu, czyli powiększy wartość początkową serwera, która wyniesie 54 600 zł.

KONIEC PRZYKŁADU

Co po korekcie

Odliczony według struktury podatek naliczony nie jest jednak ostateczny i w przyszłości stosownie do art. 91 ustawy o VAT będzie podlegał korekcie. W przypadku środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł korekta dokonywana jest przez pięć lat począwszy od roku następującego po roku, w którym oddano środek trwały do używania.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Korekta proporcjonalnie odliczonego podatku naliczonego dokonywana na podstawie art. 91 ustawy o VAT, bez względu na to, czy będzie ona na plus, czy na minus, nie wpłynie jednak na ustaloną wartość początkową środka trwałego (w naszym przykładzie serwera).

Jeżeli w wyniku tej korekty kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zmniejszy się, to podatnik będzie uprawniony w dacie złożenia deklaracji VAT-7 (VAT-7K), w której rozliczy tę korektę, do powiększenia o nią kosztów uzasadnia przychodów.

Natomiast jeżeli w wyniku tej korekty kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zwiększy się, to podatnik będzie zobowiązany w dacie złożenia deklaracji VAT-7 (VAT-7K), w której rozliczy tę korektę, do powiększenia o nią przychodów.

Samochody i prewskaźnik

Cenę nabycia środka trwałego (ewentualnie części składowych uwzględnianych w koszcie wytworzenia) pomniejsza się podatek od towarów i usług, ale z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. VAT (w pewnej części) nie staje się podatkiem naliczonym w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (zob. art. 86a ustawy o VAT) oraz jeszcze w dwóch przypadkach, tj. przy stosowaniu tzw. prewskaźnika (zob. art. 86 ust. 2a ustawy o VAT) w stosunku do zakupów związanych z działalnością gospodarcza oraz inną działalnością, a także przy wytworzeniu nieruchomości służącej działalności gospodarczej oraz celom osobistym (zob. art. 86 ust. 7b ustawy o VAT). Kwota VAT nieuznana zgodnie z tymi regulacjami za podatek naliczony powiększy wartość początkową nabytego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Późniejsze korekty tej kwoty (przewidziane ustawą o VAT) nie wypłyną na ustaloną wartość początkową, lecz odpowiednio zwiększą koszty uzyskania przychodów lub przychody danego podatnika.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:

art. 16 ust 1 pkt 46 lit. c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)