Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 1 kwietnia 2015 r. (I SA/Kr 142/15).

Spółka prowadziła działalność gospodarczą polegającą na produkcji masy betonowej. Zdaniem spółki w przypadku samej sprzedaży masy betonowej zastosowanie znajdzie stawka podstawowa VAT. Gdy natomiast poza samą dostawą masa ta jest także transportowana, wylewana, wibrowana oraz wygładzana, zastosowanie będzie miała obniżona stawka VAT, pod warunkiem że masa betonowa będzie wykorzystana dla realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego, przy zachowaniu dodatkowych warunków.

Organ podatkowy zakwestionował rozliczenia spółki, uznając, że spółka zaniżyła należny podatek poprzez błędne zastosowanie preferencyjnej stawki VAT. Zdaniem organów głównym przedmiotem działalności spółki w kontrolowanym okresie była sprzedaż masy betonowej. Usługa kompleksowa to taka usługa, która składa się z kilku świadczeń, z tym że jedno z nich jest świadczeniem głównym, nadającym całej usłudze jej charakter i decydującym o stawce VAT. Z ustaleń organów wynika, że spółka przede wszystkim dokonywała dostawy masy betonowej, co stanowiło czynność główną. Świadczenia polegające na transporcie, wylewaniu czy też wygładzaniu dostarczonego betonu były jedynie usługami dodatkowymi. Spółka, nie zgadzając się ze stanowiskiem organów, wniosła skargę do WSA w Krakowie.

W uzasadnieniu ustnym sąd wskazał, że organy nieprawidłowo przyjęły, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą betonu. W okolicznościach danej sprawy w opinii sądu osoby, które nabywały beton, nabywały go w procesie budowlanym. Dodatkowe czynności, mianowicie zawibrowanie i wygładzenie, były ściśle związane z prowadzonymi procesami budowlanymi. Dlatego w tej sytuacji mamy do czynienia z kompleksową usługą betonowania, do której może znaleźć zastosowanie obniżona stawka VAT.

—Dagmara Sztenc, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Karol Trybulec, prawnik, konsultant w warszawskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Kwestia opodatkowania właściwą stawką VAT czynności polegających na dostarczeniu betonu, wylaniu (wpompowaniu) go w odpowiedni element budowlany, zagęszczeniu i wygładzeniu budzi od jakiegoś czasu wątpliwości w orzecznictwie i praktyce organów podatkowych. Odpowiednie zakwalifikowanie tych czynności dla potrzeb VAT, tj. ocena, czy jest to dostawa towarów (betonu) czy świadczenie usługi budowlanej, ma zasadniczy wpływ na wysokość stawki podatku.

Również w komentowanej sprawie istota sporu sprowadza się do wskazania, czy w przypadku wykonywania przez spółkę czynności opisanych w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z kompleksową usługą betonowania czy z dostawą masy betonowej. W mojej ocenie sąd słusznie wskazał, że czynności związanych z dostawą betonu nie można rozpatrywać w oderwaniu od celu, w jakim czynności te są wykonywane. Z punktu widzenia klienta nabywającego beton istotne jest prawidłowe umieszczenie betonu w odpowiednim elemencie budowlanym. Aby prawidłowo wykonać określony element betonowy, konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności takich jak wylanie, zagęszczenie czy wygładzanie betonu. W ocenie sądu czynności takie służą prawidłowemu wykonaniu czynności głównej, stanowiącej dla odbiorcy sens ekonomiczny całego świadczenia. Przyjęcie takiego toku rozumowania doprowadziło sąd do wniosku, że ciąg czynności takich jak pompowanie, wygładzanie czy ubijanie masy betonowej składa się na świadczenie kompleksowej usługi budowlanej.

Komentowany wyrok należy przyjąć z aprobatą. Wpisuje się on w koncepcję zaprezentowaną przez NSA w wyroku z 6 listopada 2014 r. (I FSK 1496/13), w którym stwierdzono, że elementem kluczowym przy świadczeniu opisywanych czynności jest usługa betonowania, gdyż z punktu widzenia konsumenta dostawa betonu nie ma samodzielnej wartości ekonomicznej. We wcześniejszym orzecznictwie z reguły przyjmowano odmienną koncepcję, zgodnie z którą kluczowym świadczeniem w przypadku omawianych czynności była dostawa towarów.

Mając na uwadze mnogość mogących wystąpić przypadków dostawy betonu z wykonywaniem rozmaitych czynności pomocniczych, każda sytuacja powinna być precyzyjnie przeanalizowana z uwzględnieniem wskazówek, jakie dostarcza orzecznictwo. Przy analizie podobnych spraw konieczne jest wzięcie pod uwagę treści umowy zawartej z klientem, ze szczególnym uwzględnieniem przede wszystkim elementów, które stanowią dla niego ekonomiczny sens świadczenia. W komentowanym orzeczeniu właśnie to kryterium zostało uznane za kluczowe dla dokonania prawidłowej kwalifikacji wykonywanych czynności.