Ogłoszenie upadłości to największy „game changer” w życiu przedsiębiorcy. To katastrofa inwestycyjna dla udziałowców czy akcjonariuszy, perturbacje dla pracowników. Wniosek o upadłość dłużnika może złożyć także jego wierzyciel osobisty. Przedsiębiorca może nie być zainteresowany takim doświadczeniem i może oponować przeciwko upadłości. Wyrazem tego może być złożenie przez przedsiębiorcę konkurencyjnego wniosku o otwarcie restrukturyzacji. Przedsiębiorca może się także ograniczyć tylko do żądania oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Pytanie, czy postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest kontradyktoryjne, czy inkwizycyjne? Standardy postępowania przed sądem upadłościowym są niezwykle ważne, a w praktyce różnie bywa.