Nieruchomości

Nowa spółdzielnia przejmie prawa i zobowiązania

Osiedle, na którym mieszkam, postanowiło wyodrębnić się ze spółdzielni mieszkaniowej i stworzyć mniejszą. Od sierpnia zeszłego roku w spółdzielni trwa proces przekształceń lokatorskich praw do lokalu w odrębną własność, ale bardzo się opóźnia. Kto będzie go kontynuował, gdy rozpocznie się procedura wydzielania się mniejszej spółdzielni? Kogo trzeba skarżyć za opóźnienia – nową czy starą spółdzielnię? Czy wraz z częścią majątku starej spółdzielni nowa przejmie też jej zobowiązania? Jak będą wyglądały rozliczenia z funduszów remontowych, skoro teraz każda nieruchomość ma się rozliczać sama, ale na razie są sobie nawzajem winne pieniądze?
Odpowiada Paweł Sowisło,adwokat z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło z Poznania Art. 108 § 1 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (DzU z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.) przewiduje możliwość podziału spółdzielni.
Spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością głosów w taki sposób, że z wydzielonej części zostanie utworzona nowa. Podstawowym elementem uchwały w sprawie podziału, o którym mowa w art. 108 § 2 ust. 3 jest zatwierdzenie planu podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań spółdzielni. Wskutek podziału na nowo powstającą spółdzielnię przechodzą z chwilą jej zarejestrowania wynikające z planu podziału składniki majątkowe, prawa, ale także zobowiązania. W takim zakresie dotychczasowi wierzyciele i dłużnicy spółdzielni przed podziałem stają się wierzycielami i dłużnikami nowo powstałej. Za zobowiązania powstałe przed podziałem dotychczasowa i nowa spółdzielnia odpowiadają solidarnie. W wyniku podziału nowa spółdzielnia przejmie tę część majątku, która jej dotyczy, i w stosunku do tego majątku odpowiadać będzie za zobowiązania oraz wykonywać będzie wobec niego wszelkie prawa samodzielnie. W skład tego majątku wchodzą lokatorskie prawa do lokali należące do członków, którzy staną się członkami nowej spółdzielni po podziale. Wobec tego wszelkie roszczenia w związku z przekształcaniem spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w odrębną własność kierować należy do nowej spółdzielni. Podobnie tylko nowa spółdzielnia będzie odpowiedzialna za opóźnienia związane z procesem przekształceń, mimo iż proces ten rozpoczął się przed dokonaniem podziału. Jeżeli chodzi o podział środków z funduszy remontowych, one także stanowią część majątku spółdzielni i przejdą na spółdzielnie utworzone w wyniku podziału. O sposobie ich rozdysponowania spółdzielnie powinny również rozstrzygnąć w planie podziału. Plan ten powinien regulować sposób wzajemnych rozliczeń pomiędzy dwiema dzielącymi się spółdzielniami w zakresie środków wniesionych przez członków spółdzielni, a oddanymi do jej dyspozycji, które wynikać będą ze sporządzonego sprawozdania. Ponieważ członkowie, którzy w chwili podziału należeli do dzielonej spółdzielni, stają się członkami spółdzielni nowo utworzonej, ich wpłaty na udziały wpisuje się im w takiej wysokości, jaka wynika ze sprawozdania finansowego. Wobec tego będą oni – jako członkowie nowej spółdzielni – rozliczać się ze wszystkich środków finansowych, w tym ze środków z funduszu remontowego, już z nowo utworzonym podmiotem.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL