fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zmiana powierzchni lokalu

Zarząd spółdzielni, powołując się na ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z 2001 roku, podjął uchwałę o powtórnym pomiarze mieszkań zgodnie z PN-ISO 9836:1997. Po dokonaniu pomiarów tą metodą w moim mieszkaniu zniknęło 2,92 mkw. z 70 mkw. pierwotnie przyznanych mi przy przydziale w 1983 roku, za które wniosłem pełny wkład. Czy spółdzielnia ma prawo pozbawiać mnie części lokalu?
(nazwisko do wiadomości redakcji) - Obliczanie powierzchni użytkowej mieszkań odbywać się może z wykorzystaniem różnych metod, co przekłada się na ich odmienną powierzchnię, w zależności od zastosowanej w danym przypadku normy. Od 1999 r. aktualna jest Polska Norma nr PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie", która zastąpiła obowiązującą od lat 70. normę PN-70/B-02365 "Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru".
Normy te odbiegają od siebie na tyle istotnie, że różnica pomiaru przy zastosowaniu każdej z tych metod może wynosić nawet kilka metrów kwadratowych. Podstawowe różnice sprowadzają się do tego, że według starej normy pomiar się odbywał w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin, natomiast norma PN-ISO 9836:1997 przewiduje pomiar w stanie całkowicie wykończonym. Różnice dotyczą także uwzględniania ścian działowych przy ustalaniu powierzchni mieszkania oraz obliczania powierzchni przy skośnym suficie. Problem w tym, że obecnie stosowanie określonych norm dotyczących pomiaru powierzchni mieszkań nie jest obowiązkowe, o czym stanowi wprost art. 5 ust. 3 ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU nr 169, poz. 1386 z późn. zm.). Dlatego też również spółdzielnie mieszkaniowe mogą stosować dowolnie wybraną normę na potrzeby obliczenia powierzchni użytkowej mieszkań. Wskazać przy tym należy na art. 42 ust. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), zgodnie z którą decyzję o przyjęciu metody określenia powierzchni użytkowej lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych w danej nieruchomości podejmuje zarząd spółdzielni. Z przedstawionego przez czytelnika pytania wynika, że spółdzielnia przeprowadziła pomiar mieszkań z uwzględnieniem normy PN-ISO 9836:1997, na podstawie której ustalono mniejszy metraż mieszkania niż określony w przydziale z 1983 r. Jak można przypuszczać, różnica ta jest wynikiem opisanych wyżej odmienności w sposobie obmiaru według przypadku poprzednio obowiązującej i obecnej normy. Okoliczność ta nie jest jednak podstawą zgłaszania przez czytelnika jakichkolwiek roszczeń w stosunku do spółdzielni. Czytelnik nie może żądać stosowania w stosunku do jego mieszkania normy PN-70/B-02365. Na marginesie można dodać, że w przypadku sprzedaży mieszkania, czytelnik może zastosować dowolną metodę pomiaru mieszkania - w tym normę PN-70/B-02365 - i na podstawie obliczonej w ten sposób powierzchni ustalić cenę sprzedaży - jeżeli ewentualny nabywca będzie skłonny zapłacić za "dodatkowe" metry.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA