Nieruchomości

Co robić, gdy rada nadzorcza spółdzielni funkcjonuje bezprawnie?

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
[b][i]Sąd Okręgowy wydał wyrok uchylający uchwałę o wyborze kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sąd Okręgowy Rejestrowy odmówił na tej podstawie wpisu rady do KRS. Zarząd spółdzielni do wyroku ani decyzji KRS nie dostosował się i w dalszym ciągu pozwala tej radzie na pracę i wypłaca diety, choć to moim zdaniem bezprawie. Rada Nadzorcza udzieliła absolutorium zarządowi i przyjęła sprawozdanie z lustracji, a teraz funduje członkom podwyżki czynszu twierdząc, że to zgodnie z podjętymi uchwałami, gdyż zarząd spółdzielni wmawia im, że działają zgodnie z prawem, pomijając te wyroki. Co można zrobić w takiej sytuacji?[/i][/b]
Zacznijmy od wyjaśnienia, że zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=171204]Prawem spółdzielczym[/link] spółdzielnia ma trzy organy: 1) walne zgromadzenie (w niektórych spółdzielniach mieszkaniowych nadal - choć wbrew obecnym przepisom [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169950] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych[/link] - walne zgromadzenie zastąpione jest przez zebrania przedstawicieli),
2) radę nadzorczą, 3) zarząd. Ich kompetencje określają przepisy spółdzielcze oraz statut spółdzielni. Najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie, czyli ogół członków spółdzielni. Tylko ono ma prawo wybierać i odwoływać członków rady nadzorczej, a także udzielać lub nie absolutorium członkom zarządu (art. 45 § 1 oraz art. 38 § 1 pkt 2 prawa spółdzielczego). Wybór członków zarządu może natomiast należeć do kompetencji walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej, stosownie do postanowień statutu (art. 49 § 2). Jednak walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, czy samo ich wybrało, czy też zrobiła to rada. Trudno odnieść się do opisanej przez czytelnika sytuacji bez znajomości orzeczenia sądu. Nie wiemy na przykład, czy dotyczyło ono wszystkich wybranych członków rady nadzorczej i jakie były zalecenia sądu. Z całą pewnością uchylenie uchwały przez sąd powoduje, że od momentu uprawomocnienia się orzeczenia, uchwała przestaje odnosić skutki: wybrany na jej podstawie członek rady nadzorczej traci legitymację do sprawowania swoich funkcji. Zgodnie z art. 42 § 9 prawa spółdzielczego orzeczenie sądu uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów. W spółdzielni powinno zatem zostać zwołane kolejne walne zgromadzenie (dalej wz), na którym wybrany zostanie nowy skład rady. Wz członków spółdzielni zwołuje zarząd. Musi to zrobić przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Może też zwołać wz wcześniej lub później, jeśli jest taka potrzeba. Zarząd ma obowiązek zwołać wz także na żądanie rady nadzorczej lub przynajmniej jednej dziesiątej członków, nie mniej jednak niż trzech, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków (art. 39 prawa spółdzielczego). Do wniosku o zwołanie wz wnioskodawcy powinni dołączyć żądanie o zamieszczenie w porządku obrad projektu uchwały o wyborach do rady nadzorczej. [ramka][srodtytul]Czytaj też nasz poradnik: [link=http://www.rp.pl/temat/398102.html]Jakie prawa ma spółdzielca[/link][/srodtytul][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL