Instytucja wznowienia postępowania administracyjnego została uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wznowienie postępowania jest instytucją procesową stwarzającą możliwość ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postępowanie w którym ona zapadła, było dotknięte co najmniej jedną z kwa- lifikowanych wadliwości procesowych wykazanych wyczerpująco w art. 145 § 1 K.p.a.

Najpierw podanie