Karolina Wierzbicka

Kiedy wznowić postępowanie sądowoadministracyjne

Stronie przysługuje skarga o wznowienie postępowania sądowoadministarcyjnego w ściśle określonych przypadkach. Postępowanie musi być zakończone prawomocnym orzeczeniem.

Kiedy sąd administracyjny prostuje swoje orzeczenie

Sprostowanie orzeczenia sądowego jest konstrukcją procesową, która ma na celu naprawienie jego wadliwości przez nadanie mu takiego brzmienia, jakie sąd zamierzał, a która jednocześnie nie może prowadzić do zmiany lub jego uchylenia.

Jakie obowiązki zarządcy drogi

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia może wiązać się z administracyjną karą pieniężną.

Kiedy sąd administracyjny oddala skargę

Przy rozstrzygnięciu sprawy sąd administracyjny może uchylić zaskarżony akt lub stwierdzić jego nieważność bądź oddalić skargę, gdy nie podzielił zarzutów podmiotu skarżącego.

Kiedy wpis do rejestru zabytków

Obiekt może być wpisany do rejestru zabytków gdy wyróżnia się swoimi wartościami artystycznymi, historycznymi, naukowymi na tle innych obiektów. Wpis do rejestru to najwyższy reżim ochrony prawnej.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek określenia w regulaminie minimalnego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Jakie są instrumenty zarządzania wodą

System opłat za usługi wodne został, w duchu Ramowej Dyrektywy Wodnej, oparty na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych oraz zasadzie, że „zanieczyszczający płaci”.

Jak zmienić las na użytek rolny

Sam fakt, że właściciel działki nie jest zainteresowany prowadzeniem na niej gospodarki leśnej, a wolałby prowadzić gospodarkę rolną, nie stanowi wystarczającej przesłanki do zmiany przeznaczenia działki i nie powoduje, że organy winny się do jego wniosku przychylić.

Nowy system świadczeń kompensacyjnych

Od 6 września 2023 r. wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zastąpił nowy system kompensacji działający przy wsparciu instytucjonalnym i administracyjnym rzecznika praw pacjenta.

Czym są usługi wodne

Ustawa o prawie wodnym z 2017 roku przyjęła własną definicję „usług wodnych”. Pojęcie to nie obejmuje odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych.