Karolina Wierzbicka

Decyzja administracyjna – co to jest

Decyzje administracyjne są podstawowym elementem obrotu prawnego. Zgodnie z zasadami budowania zaufania do organów administracji publicznej i informowania stron należy zwracać uwagę na przejrzystość, klarowność oraz  celowość formułowania decyzji w języku prostym i zrozumiałym dla obywatela.

Wyłączenie pracownika lub organu ze sprawy

Kodeks postępowania administracyjnego zawiera mechanizmy wyłączenia pracownika i organu od prowadzenia sprawy administracyjnej. Może to wynikać z przyczyn osobistych, podległości służbowej lub innych. Obowiązek wyłączenia się od prowadzenia sprawy może wynikać z mocy ustawy albo powstania wątpliwości co do bezstronności pracownika lub organu.

Dla kogo prawo do złożenia skargi administracyjnej

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego skargę można złożyć do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Jak uzyskać urzędowe zaświadczenie

Zaświadczenia są niezbędnymi dokumentami do potwierdzenia statusu prawnego czy faktycznego określonego podmiotu. Procedura wydania zaświadczeń jest mocno uproszczona i odformalizowana z uwagi na szeroki krąg podmiotów, które mogą się o nie starać.

Jak wnieść odwołanie w sprawie administracyjnej

Wniesienie odwołania stanowi istotne działanie procesowe strony, którego celem jest zmiana lub kontrola niekorzystnej decyzji organu pierwszej instancji.

Jak uzyskać odpisy z urzędu stanu cywilnego

Postępująca cyfryzacja organów administracji sprzyja pozyskiwaniu aktów stanu cywilnego. Można je otrzymać w formie papierowej albo elektronicznej. Samo złożenie wniosku nie wymaga już osobistej wizyty w urzędzie stanu cywilnego. O uzyskanie odpisu może wystąpić każda osoba, której dotyczy akt oraz jej najbliżsi. Dostęp do akt mają także wybrane instytucje.

Co powinno zawierać podanie

Podanie to jeden z podstawowych sposobów załatwienia sprawy przed organem administracji publicznej. Ustawodawca podchodzi do tej formy bardziej liberalnie niż do innych pism wszczynających postępowanie. Stanowi to przejaw budowania zaufania do organów administracji, szybkości postępowania oraz urzeczywistnienie zasady ograniczonego formalizmu.

Jakie przepisy są właściwe - spory kompetencyjne o administracyjne kary pieniężne

Upływ pięciu lat od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w czerwcu 2017 r. nie rozwiązał wszystkich kwestii okresu przejściowego. Istotną wówczas zmianą było wprowadzenie do K.p.a. działu IVa „Administracyjne kary pieniężne”. Na tym tle powstają nadal spory kompetencyjne.

Kto nie może odmówić ubezpieczycielowi informacji

Ubezpieczyciel może uzyskiwać informacje o stanie sprawy od sądu, prokuratury, policji oraz od podmiotów leczniczych, np. szpitali. Nie ma też argumentów natury prawnej, aby organy administracji, w tym kierownicy urzędów stanu cywilnego, byli zwolnieni z udostępniania informacji w tym zakresie.

Jaka skuteczność wniosku o przywrócenie terminu

Uchybienie terminowi na dokonanie czynności przed organem administracji może mieć poważne konsekwencje dla strony. Ustawodawca przewidział możliwość przywrócenia terminu na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni brak uchybienia  bez jego winy.