Karolina Wierzbicka

Kiedy urząd zawiesi postępowanie administracyjne

Zawieszenie postępowania administracyjnego umożliwia podjęcie w tym czasie czynności mających na  celu usunięcie przeszkód prawnych i faktycznych, które uniemożliwiają skuteczne zakończenie postępowania. Takie uprawnienia ma sam organ, jak i strona w określonych przypadkach.

Rola biegłego w postępowaniu administracyjnym

Opinia biegłego pełni istotną rolę w rozstrzyganiu wątpliwości w zakresie wiedzy specjalistycznej, której nie ma organ administracji. Należy ona do katalogu dowodów skategoryzowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Co musi zawierać wniosek o paszport

Procedura uzyskiwania dokumentu paszportowego przechodzi dynamiczną zmianę w kierunku jej uproszczenia oraz usprawnienia przy pomocy nowych technologii. Nowością jest program pilotażowy umożliwiający uzyskanie paszportu tymczasowego na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jak stwierdzić nieważność gminnej uchwały

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje także akty prawa miejscowego. Przedmiotem skargi do wojewódzkiego sądu może być uchwała rady gminy.

Kiedy przydaje się skarga kasacyjna od wyroku WSA

Skarga kasacyjna jest środkiem odwoławczym, gdyż przysługuje od orzeczenia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny. Za jej pomocą można zaskarżyć orzeczenie sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie sądowoadministracyjnej.

Jakie akty lub czynności można zaskarżyć

Skutecznie wniesiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego inicjuje postępowanie sądowoadministracyjne.  Skarga ta jest obwarowana wymaganiami formalnymi, które są ujęte w ustawie Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi.

Czasami warto się poskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Po zakończeniu postępowania odwoławczego przed organem administracji publicznej w terminie 30 dni od doręczenia aktu administracyjnego przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czasami trzeba rozpoznać sprawę jeszcze raz

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji ma na celu ochronę strony przed negatywnymi skutkami, które może wywołać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności.

Jak unieważnić decyzję administracyjną

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jest jednym z trybów nadzwyczajnych, który wprowadza odstępstwo od zasady stabilności decyzji. Nieważna decyzja jest eliminowana z obrotu prawnego.

Postępowanie administracyjne: Ponowne rozpatrzenie sprawy

Wznowienie postępowania administracyjnego polega na ponownym rozpatrzeniu sprawy w celu sprawdzenia, czy jakaś wada postępowania nie wpłynęła na treść rozstrzygnięcia.