fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zwrot VAT: Fiskus nie wykorzysta kontroli krzyżowej, aby zatrzymać daninę - wyrok NSA

123RF
Weryfikacja zagranicznego kontrahenta w ramach czynności sprawdzających nie uzasadnia przedłużenia terminu zwrotu VAT.

W deklaracji VAT-7 za listopad 2014 r. podatniczka wykazała nadwyżkę VAT do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Fiskus postanowił się jednak przyjrzeć się rozliczeniu spółki i przedłużył termin zwrotu do czasu zakończenia postępowania weryfikacyjnego. Urzędnicy wyjaśnili, że w podjętych wobec spółki czynnościach sprawdzających wystąpiono m.in. do austriackiego fiskusa w sprawie jednego z kontrahentów podatniczki.

Spółka nie zgadzała się na przedłużanie terminu zwrotu. Organ odwoławczy go nie podważył. Uznał, że samo przeprowadzenie czynności sprawdzających w celu zebrania informacji będących w posiadaniu organu właściwego dla rozliczeń kontrahenta jest wystarczające do przedłużenia terminu zwrotu podatku. W ocenie urzędników takie działania (czynności) mieszczą się bowiem w ramach czynności sprawdzających prowadzonych wobec spółki.

Spór trafił na wokandę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę podatniczki. Jego zdaniem fiskus niedostatecznie uzasadnił potrzebę dodatkowej weryfikacji rozliczeń VAT za listopad 2014 r. Ponadto, w przypadku przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku w związku z weryfikacją prowadzoną w ramach czynności sprawdzających nie jest możliwe sprawdzenie kontrahenta.

Fiskus zakwestionował to rozstrzygnięcie, ale ostatecznie przegrał. Oddalając jego skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny kategorycznie odmówił mu prawa do tzw. kontroli krzyżowych w trakcie weryfikacji zwrotu VAT w ramach czynności sprawdzających.

Przypomniał, że w sprawie wypowiedział się NSA (24 października 2016 r., I FPS 3/16). Z przytoczonego stanowiska wynika, że w przypadku przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku w związku z weryfikacją prowadzoną na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT w ramach czynności sprawdzających, nie jest możliwe żądanie od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Jak podkreślił NSA, uchwała składu siedmiu sędziów NSA posiada w innych sprawach sądowo-administracyjnych ogólną moc wiążącą.

Poza tym, w ocenie sądu, przedłużenia terminu zwrotu podatku, na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT, nie można uzasadniać czynnościami niemieszczącymi się w zakresie danej procedury weryfikacyjnej podatnika. A skoro tak, to również badanie zakresu uprawnień, jakie w ramach danej procedury przysługują organowi w celu takiej weryfikacji, nie leży poza granicami sprawy dotyczącej przedłużenia terminu zwrotu podatku.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2017 r. (I FSK 201/17).

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Komentarz eksperta

Robert Jaszczuk, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Komentowany wyrok dotyczył polskiego podatnika, który zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot różnicy VAT w terminie 60 dni. Organ przedłużył podatnikowi termin zwrotu podatku, motywując swoją decyzję koniecznością zweryfikowania zagranicznego kontrahenta spółki w ramach czynności sprawdzających. Podatnik zakwestionował tę decyzję, wnosząc finalnie spór do WSA w Warszawie. Ten przyznał rację podatnikowi. Dyrektor izby skarbowej wniósł skargę kasacyjną przed NSA.

Oddalając skargę kasacyjną, NSA przyznał rację podatnikowi w zakresie braku możliwości przedłużenia terminu zwrotu VAT, w związku z koniecznością weryfikacji rejestracji na VAT zagranicznego kontrahenta skarżącego.

Argumentując swoją decyzję NSA powołał się na uchwałę siedmiu sędziów z 24 października 2016 r. (I FPS 3/16). Przypomnijmy, że w uchwale tej stwierdzono, iż w przypadku przedłużenia terminu zwrotu VAT w związku z weryfikacją prowadzoną na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT w ramach czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V ordynacji podatkowej, nie jest możliwe żądanie od kontrahentów podatnika przedstawienia stosownych dokumentów.

Komentowany wyrok daje podatnikom silny oręż w walce z przedłużaniem przez urzędników KAS terminów zwrotu VAT. Wydaje się, że weryfikacja zagranicznego kontrahenta w ramach czynności sprawdzających mogłaby sprowadzać się do prostego sprawdzenia rejestracji na VAT w systemie VIES. Warto także zwracać uwagę, jakie czynności mogą mieścić się w zakresie prowadzonych przez urząd czynności sprawdzających. Jak widać na podstawie komentowanego wyroku, zdarza się, że urzędnicy nie potrafią określić zakresu swoich uprawnień i w efekcie nieprawidłowo wstrzymują wypłaty podatku. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA