fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Przedsiębiorca płacący podatki ma prawo do pisemnej interpretacji przepisów

Fotolia.com
Możliwość wystąpienia o interpretację dotyczy sytuacji, gdy z określonych regulacji wynika dla przedsiębiorcy obowiązek daniny publicznej. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie i wiąże organ, który ją wydał.
- Przedsiębiorca prowadzący cukiernię ma wątpliwości dotyczące przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chce sprzedawać desery, których bazą jest alkohol i nie wie, czy wymaga to zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Czy może wystąpić do burmistrza o pisemną interpretację tych przepisów?
Tak. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej u.w.t.) detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Takie zezwolenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów: do 4,5 proc. zawartości alkoholu i na piwo, powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 proc. zawartości alkoholu (art. 18 ust. 2-3 u.w.t.).
W myśl art. 46 ust. 1 u.w.t. napojem alkoholowym w rozumieniu tej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 proc. objętościowych alkoholu. Jak zwrócono uwagę w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 maja 2014 r. (sygn. VI SA/Wa 2842/13, LEX nr 2148893), dla uznania wyrobu za napój alkoholowy bez znaczenia jest fakt konsystencji tego produktu, gdyż u.w.t. definiuje napój alkoholowy jako produkt, nie określając szczególnych cech jego postaci. Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłaty zgodnie z art. 111 u.w.t.
Zagadnienia związane z wydawaniem pisemnych interpretacji przepisów uregulowano w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (dalej u.s.d.g.). W art. 10 tej ustawy przyjęto, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez niego daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Taki wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł. W razie objęcia jednym wnioskiem odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, ale nie może być on obciążony żadnymi daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. Dotyczy to także przypadku zastosowania się przez przedsiębiorcę do utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu (por. art. 10a-10b u.s.d.g.).
Jak zwrócono uwagę w wyroku WSA w Gdańsku z 5 stycznia 2017 r. (sygn. III SA/Gd 767/16, LEX nr 2195749), przedsiębiorca planujący sprzedaż produktu, co do którego ma wątpliwość dotyczącą wymogu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, może wystąpić do właściwego organu o wydanie pisemnej interpretacji przepisów. W wyroku tym podkreślono, że konieczność uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych determinuje poniesienie przez sprzedawcę opłat stanowiących daniny publiczne. Gdyby sprzedaż produktu, którego dotyczy wniosek, wymagała zezwolenia, przedsiębiorca musiałby uiścić opłatę wskazaną w u.w.t. przed wydaniem zezwolenia. Obowiązek uiszczenia tej daniny zależy od konkretnych cech danego produktu. Kwalifikacja określonego produktu z punktu widzenia obowiązku uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może być więc przedmiotem pisemnej interpretacji dokonanej na podstawie art. 10 u.s.d.g.
podstawa prawna: art. 111, art. 18, art. 46 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
podstawa prawna: art. 10-10b ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA