Anna Puszkarska

Powrót pracownika do "starej" pracy a zapis do PPK

W przypadku, gdy dana osoba była już wcześniej zatrudniona w tym podmiocie i wróciła do niego do pracy, przy ustalaniu okresu zatrudnienia wymaganego dla „zapisania” jej do PPK, trzeba uwzględnić także poprzednie 12 miesięcy. Uczestnika PPK, po jego powrocie do pracy, nie trzeba „zapisywać” ponownie do tego programu, chyba, że podmiot zatrudniający zmienił w międzyczasie instytucję finansową.

PPK: lokata jako alternatywa dla wypłaty. Co dają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Uczestnik PPK, który ma już co najmniej 60 lat, może zacząć wypłatę środków. Alternatywą, po osiągnięciu 60. roku życia, jest przetransferowanie tych środków na rachunek lokaty terminowej. Musi ona jednak spełniać wymagania określone w przepisach.

PPK: upadłość pracodawcy nie przekreśla możliwości dalszego oszczędzania

W razie ogłoszenia upadłości firmy zaprzestaje ona finansowania wpłat do PPK. Jednak uczestnik PPK może zadeklarować dalsze finansowanie swoich wpłat. Ma też prawo później zmienić zdanie.

Kiedy można skorzystać z pieniędzy zgromadzonych w PPK?

Uczestnik PPK, który nie ma jeszcze 60 lat, może wycofać środki ze swojego rachunku PPK, ale z pomniejszeniami. Taka dyspozycja jest składana instytucji finansowej. Należy odróżnić ją od deklaracji o rezygnacji, która - po złożeniu pracodawcy - powoduje brak nowych wpłat do PPK.

Wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika bez ograniczeń z ustawy kominowej

Jeżeli uczestnik PPK jest objęty ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, to wpłaty do PPK - finansowane przez pracodawcę - nie mogą powodować przekroczenia limitów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, określonych tą ustawą. Może to powodować obniżenie wpłat pracodawcy do PPK.

Niższa wpłata na PPK: trzeba badać tylko firmową pensję

Jeżeli uczestnik PPK zadeklarował obniżenie swojej wpłaty podstawowej, pracodawca weryfikując, czy przysługuje mu takie prawo, uwzględnia wyłącznie wynagrodzenie, które sam wypłaca.

Nie każdy może być uczestnikiem PPK

Pracodawca może zawrzeć umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) tylko w imieniu i na rzecz pełnoletniego pracownika. Ale musi mieć on wymagany przepisami okres zatrudnienia.

Uczestnik PPK sam rozstrzyga, kto otrzyma środki po jego śmierci

Jeżeli uczestnik PPK wskazał instytucji finansowej osobę lub osoby, które - po jego śmierci - mają otrzymać środki z rachunku PPK, środki te nie wchodzą do spadku. Aby je otrzymać, wystarczy przedstawić odpis aktu zgonu uczestnika.

PPK: wpłaty należne także po śmierci uczestnika

Gdy uczestnik pracowniczego planu kapitałowego umrze po wypłacie wynagrodzenia, od którego zostały obliczone i pobrane wpłaty do PPK, należy przekazać te wpłaty do instytucji finansowej.

PPK: programu nie można zlikwidować

Po uruchomieniu PPK pracodawca nie może zrezygnować z tego programu. Może jednak zmienić instytucję finansową, z którą zawarł umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym. Po uruchomieniu PPK pracodawca nie może zrezygnować z programu. Może zmienić instytucję finansową