Anna Puszkarska

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych można zapisać pracownika dopiero po 90 dniach zatrudnienia

Pracownik staje się uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych z chwilą zawarcia dla niego przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca ma czas na zawarcie tej umowy od 91 dnia zatrudnienia pracownika do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia.

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK

Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK wynosi zasadniczo 2 proc. jego wynagrodzenia, a wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający – 1,5 proc. Strony te mogą finansować także wpłatę dodatkową – uczestnik PPK do 2 proc., a podmiot zatrudniający do 2,5 proc. wynagrodzenia.

Wpłaty do PPK oblicza się także od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu stosunku pracy

Ustanie zatrudnienia uczestnika PPK nie ma zasadniczo znaczenia dla obowiązku obliczenia, pobrania i dokonania za niego wpłat do PPK. Wpłaty do PPK trzeba przekazać do instytucji finansowej także w przypadku, gdy po ich naliczeniu i pobraniu uczestnik PPK zmarł.

Czy uczestnikiem PPK może być zleceniobiorca?

Oszczędzać w PPK może np. zleceniobiorca, podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W przystąpieniu do PPK nie przeszkadza np. urlop macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne.

Kiedy pracownik może obniżyć swoją podstawową wpłatę do PPK?

Wpłaty do PPK, finansowane przez pracownika i przez pracodawcę, stanowią określony procent wynagrodzenia pracownika. Pracodawca nie może obniżyć swojej podstawowej wpłaty do PPK, ale ustawa wymienia sytuacje, gdy w ogóle jej nie finansuje.

Utworzenia PPK przez mikroprzedsiębiorcę zależy od decyzji pracowników

Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeśli jednak choć jedna z tych osób chce oszczędzać, pracodawca musi wdrożyć PPK.

PPK: podmiot, który powstał w 2021 roku, nie należy do IV etapu

Podmioty zatrudniające z IV etapu wdrożenia PPK zostały objęte ustawą o PPK od 1 stycznia br. Podmiot, który uzyskał ten status po tej dacie, nie jest objęty terminami wdrożenia PPK przewidzianymi dla IV etapu.

Ostatni etap wdrażania PPK - od 1 stycznia 2021 r. obejmie najmniejszych pracodawców

Od 1 stycznia 2021 r. ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych obejmie przedsiębiorców, którzy na 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób albo rozpoczęli działalność po tej dacie. Mają oni czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia, a umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r.

Wartość zamówienia na podstawie wynagrodzenia wykonawcy

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowe prawo zamówień publicznych. Stosowanie tej ustawy do umów o zarządzanie PPK będzie zależeć od wartości zamówienia.

Wartość zamówienia na zarządzanie PPK będzie ustalana na podstawie wynagrodzenia wykonawcy

1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowe prawo zamówień publicznych. Stosowanie tej ustawy do umów o zarządzanie PPK będzie zależeć od wartości zamówienia.