fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zaniechana inwestycja w kosztach na podstawie protokołu likwidacji

123RF
Poniesione koszty inwestycyjne można ująć w kosztach roku podatkowego, w którym podjęto decyzję o likwidacji.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 września 2017 r. (0111-KDIB1-2.4010.134.2017.2.ANK).

Wnioskodawca jest spółką z siedzibą w Polsce i prowadzi działalność polegającą na handlu hurtowym i detalicznym drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła w wyspecjalizowanych sklepach. Ze względu na dynamiczny rozwój tej działalności, wnioskodawca podjął decyzję o wybudowani hali magazynowo-handlowej. Hala ta miała powstać na gruncie wydzierżawionym od wspólników spółki. W związku z tym, w latach 2014-2017 spółka poniosła koszty związane m.in. z dokumentacją geotechniczną, opłatami związanymi z wydaniem warunków i pozwolenia na budowę, projektem architektonicznym, pracami porządkowymi na terenie inwestycji itd.

W marcu 2017 r, ze względu na możliwość wybudowania hali w korzystniejszej lokalizacji, tj. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, wnioskodawca podjął decyzję o zaniechaniu inwestycji i chce poddać ją w stan likwidacji. Dodatkowo, spółka wskazała, że rozpoczęta inwestycja nie była zakończona i nie podlegała amortyzacji.

W związku z tym, wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy może na podstawie protokołu likwidacji inwestycji odnieść poniesione koszty inwestycyjne w ciężar kosztów podatkowych roku, w którym podjęto uchwałę o zaniechaniu inwestycji. Stanowisko spółki, iż może ona zaliczyć poniesione koszty inwestycyjne w koszty roku podatkowego, w których podjęto decyzję o likwidacji zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy o CIT zostało uznane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za prawidłowe.

Komentarz

Joanna Melcher konsultantka w Dziale Prawnopodatkowym PwC

Analizując interpretację, należy zwrócić uwagę na specyfikę rozliczania kosztów inwestycji na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Wydatki ponoszone w związku z inwestycją nie podlegają bowiem zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na bieżąco, lecz powiększają wartość inwestycji, wpływając na przyszłą wartość początkową środka trwałego, który powstanie po zakończeniu inwestycji. W związku z tym, wydatki poniesione na zakończone inwestycje, w wyniku których wytworzone zostały środki trwałe, co do zasady stają się kosztami uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Ponadto, ustawodawca umożliwia podatnikom zaliczenie do kosztów podatkowych kosztów tzw. zaniechanych inwestycji. Zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy o CIT koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Oznacza to, że wydatki na niedokończoną inwestycję mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zasadniczo w dwóch sytuacjach: w przypadku sprzedaży lub zlikwidowania zaniechanej inwestycji.

Jak wskazują organy podatkowe, analizując istotę likwidacji jako procesu gospodarczego należy przyjąć, że powinna być ona działaniem nieodwracalnym i trwałym. W związku z tym, w przypadku wszelkiego rodzaju wydatków rzeczowych (materialnych) ponoszonych przez podatnika w okresie realizacji inwestycji, która następnie jest zaniechana, organy zajmują zgodne stanowisko, że tylko fizyczna likwidacja inwestycji (np. jej rozbiórka, złomowanie, zniszczenie) umożliwi uznanie poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodów. Z czynności tej sporządza się protokół fizycznej likwidacji.

Tym niemniej, w komentowanym stanie faktycznym, do kosztów inwestycji zaliczone zostały wyłącznie elementy niematerialne (koszty dokumentacji, opłat, pozwoleń związanych z inwestycją). Jednocześnie, organ uznał, że do zaliczenia tego typu kosztów do kosztów uzyskania przychodów wystarczające jest podpisanie protokołu likwidacji, czyli podjęcie decyzji o trwałym i definitywnym odstąpieniu od dalszego prowadzenia inwestycji. Takie stanowisko zasługuje na aprobatę. W odniesieniu do nakładów, których efekty mają formę intelektualną i niematerialną, nie jest bowiem racjonalna ich fizyczna likwidacja, gdyż zniszczenie nośników tych wartości pozbawiłoby podatnika możliwości udokumentowania oraz udowodnienia rzeczywistego poniesienia kosztu w celu osiągnięcia przychodów. Koszt zaniechanej inwestycji, tak jak każdy inny koszt podatkowy, powinien być udokumentowany w sposób bezsporny i kompletny, a przede wszystkim zgodny z przepisami prawa podatkowego. W związku z tym, podatnik rozliczający w kosztach podatkowych wydatki poniesione na zaniechaną inwestycję powinien mieć na uwadze również generalne zasady zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, tj. powinien być w stanie wykazać, że podejmując daną inwestycję zakładał jej związek z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA