fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Dopłata do półkolonii z ZFŚS jest zwolniona z PIT

Fotolia
Pracodawca, który dofinansowuje ze środków zakładowego funduszu zorganizowane zajęcia dla dziecka, trwające przez kilka godzin w ciągu dnia, nie powinien potrącać podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, zwolnieniu z opodatkowania podlegają dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,

b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Przepis ten co prawda wprost nie odnosi się do półkolonii, będącej często jedną z form wypoczynku dzieci, jednak wypłata dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego w tej formie, również powinna być wyłączona z opodatkowania PIT.

Gdy są spełnione warunki

Co do zasady dopłaty do wypoczynku dziecka są zwolnione z opodatkowania, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

- wypoczynek jest formalnie i prawnie zorganizowany,

- organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie (przy czym może to być zarówno działalność gospodarcza, jak też działalność celowa czy statutowa),

- forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych w przepisie form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,

- dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Biura podróży, szkoły, kościoły, fundacje

Zwolnieniem mogą być objęte dopłaty, które są udzielane wyłącznie dla zorganizowanych form wypoczynku. Nie jest więc możliwe korzystanie ze zwolnienia w przypadku dofinansowania aktywności indywidualnych, np. wysłania dziecka na wakacje do rodziny.

Istotne znaczenie ma również charakter prawny organizatora wypoczynku, którym musi spełniać warunki wynikające z odrębnych przepisów (m.in przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży). Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty organizatorami wypoczynku mogą być:

1. szkoły i placówki,

2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,

3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym albo zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie jest imprezą turystyczną, o której mowa w ustawie o usługach turystycznych.

Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych potwierdzają, że organizatorem wypoczynku mogą być zarówno podmioty, które świadczą takie usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. biura podróży), jak i inne podmioty, które statutowo, czy organizacyjnie zajmują się taką działalnością (np. szkoły, kościoły, stowarzyszenia i fundacje).

Fiskus potwierdza

Wśród form wypoczynku dziecka, których dofinansowanie może zostać zwolnione z podatku, są także półkolonie. Zgodnie ze słownikową definicją, półkolonie to forma zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowana w czasie wakacji. Dla zwolnienia podatkowego nie ma znaczenia, że półkolonie nie zostały wprost wymienione wśród form wypoczynku wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. ?

Zdaniem organów podatkowych, wyspecyfikowanie jako forma wypoczynku: wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk miało na celu jedynie uwypuklenie zorganizowanego charakteru wypoczynku, jako jednej z cech uprawniających do zastosowania zwolnienia od podatku, a nie ograniczenie zwolnienia jedynie do wymienionych w przepisie form wypoczynku. Takie stanowisko zaprezentowano m.in. w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 listopada 2012 r. (ILPB1/415-778/12-4/AMN).

Trzeba zadbać o faktury i dowody wpłat

Niezależnie od tego należy pamiętać, że przepisy w zakresie ulg i zwolnień podatkowych, jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, muszą być interpretowane ściśle. W odniesieniu do możliwości wypłaty dofinansowania bez podatku należy przede wszystkim wskazać na konieczność posiadania odpowiednich dowodów wskazujących na zorganizowany charakter wypoczynku. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 12 stycznia 2017 r. (1462-IPPB4.4511.1169.2016.1.JK2) wskazała, że do zastosowania zwolnienia od podatku niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty KP, przelewu bankowego, przekazu pocztowego), które zawierają co najmniej:

- nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego została zrobiona wpłata (w razie wątpliwości powinno zostać przedstawione zaświadczenie usługodawcy, że świadczy usługi w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży),

- informację o formie wypoczynku (wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko),

- imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,

- imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,

- kwotę ,

- datę zapłaty.

Obowiązki pracownika

Pracownik ubiegający się o dofinansowanie z funduszu socjalnego może zostać zobowiązany przez swojego pracodawcę do dostarczenia odpowiednich dokumentów, z których wynikałoby, że organizator wypoczynku może prowadzić działalność w tym zakresie. Takimi dokumentami mogą być np.: wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. To na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży bowiem obowiązek przedłożenia stosownych dowodów celem otrzymania od swojego pracodawcy dofinansowania do wypoczynku dziecka bez podatku. ?

Autorka jest doradcą podatkowym w DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie

podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (DzU z 2016 r. poz. 452)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA