Bożena Nowicka

Sprzedaż udziału kapitałowego w spółce komandytowej – skutki w PIT

Osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce komandytowej może zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, zbywając przysługujący jej ogół praw i obowiązków w takiej spółce. Ma to określone konsekwencje podatkowe.

Świadczenia dla pracowników bez obowiązkowych składek na ZUS

Częściowo finansowane przez pracodawcę świadczenia dla pracowników nie stanowią podstawy do naliczania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne – o ile prawo do tych świadczeń zostało pracownikowi zagwarantowane w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie wynagradzania lub w innych przepisach, dotyczących wynagrodzeń danego pracodawcy.

Jak obliczyć zaliczkę na PIT po ustaniu zatrudnienia

Płatnicy wynagrodzeń nie wiedzą w jakiej wysokości obliczyć i potrącić pracownikowi zaliczkę na podatek dochodowy, w sytuacji gdy wypłata pensji ma miejsce w okresie kiedy pracownik nie pozostaje już w zatrudnieniu.

Niewiele składki zdrowotnej w kosztach firmowych

Nowelizacja ustawy o PIT – Nowy Ład 2.0 – pozwala przedsiębiorcom na odpowiednie uwzględnianie obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy kalkulacji obciążeń podatkowych. W zależności od stosowanej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej niektórzy podatnicy zaliczą część składki do kosztów uzyskania przychodów lub odliczą ją częściowo od przychodów albo od podatku, a inni nie skorzystają z wprowadzonych zmian w ogóle.

Płatnicy PIT – planowane regulacje

Ustawodawca zamierza od 1 lipca br. obniżyć stawkę PIT z 17 do 12 proc., przy jednoczesnej likwidacji ulgi dla klasy średniej. Mniejsza stawka podatku ma zrekompensować ubytek w dochodach podatników spowodowany 9 proc. składką zdrowotną, która de facto stała się od 1 stycznia 2022 r. dodatkowa daniną.

Składka zdrowotna – przepisy poprawione połowicznie

Przedsiębiorca będzie miał prawo uwzględnić dla potrzeb obliczenia składki zdrowotnej różnice remanentowe oraz pominąć przychody niepodlegające opodatkowaniu. Natomiast transakcje związane ze sprzedażą środków trwałych będą, lub też nie, brane pod uwagę w zależności od roku, w którym je przeprowadzono. Dochód ze sprzedaży środka trwałego nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne, ale tylko o te, które zaliczono do kosztów podatkowych do końca 2021 roku.

Korekta wstępna CIT/KW

Podatnicy, którzy wybrali od 1 stycznia 2022 r. opodatkowanie na zasadach ryczałtu od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT, do końca marca 2022 r. muszą sporządzić CIT/KW.

Ulga dla klasy średniej – kto zyska, a kto straci…

Regulacje tzw. Polskiego Ładu spowodowały wiele zmian i wprowadziły zamieszanie w systemie rozliczeń pracowników. Najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczy braku możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego, ale regulator twierdzi, że ulga dla klasy średniej pozwoli zmniejszyć tę dolegliwość. Czy rzeczywiście tak jest?

Nowe obowiązki pracodawcy przy naliczaniu PIT

Od nowego roku zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników będą naliczane na innych, zmienionych zasadach, które znajdą zastosowanie do przychodów uzyskanych przez podatnika od 1 stycznia 2022 r. – niezależnie od tego, że będą to też wynagrodzenia należne za pracę w grudniu 2021 r.

Przekształcenie spółek po 30 kwietnia 2021 r.

Spółki komandytowe, które nie zdążyły przekształcić się w spółki jawne przed 1 maja 2021 r. mają aktualnie nie lada problemy księgowe i podatkowe. Będą je miały również przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r.