fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Cash pooling: czynności uczestników nie są opodatkowane

Adobe Stock
Uczestnicy systemu kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową podmiotów powiązanych kapitałowo nie świadczą usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 kwietnia 2018 r. (0111-KDIB3-1.4012.119.2018.2.WN).

Spółka rozważa przystąpienie, jako uczestnik, do umowy z bankiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową powiązanych kapitałowo podmiotów, w formie limitów dziennych. Celem usługi ma być ułatwienie uczestnikom codziennego zarządzania środkami pieniężnymi (tzw. umowa cash poolingu).

Oprócz spółki stronami umowy będą jeszcze inne podmioty, tak jak spółka posiadające siedzibę na terytorium Polski, zarejestrowane w Polsce na potrzeby VAT (dalej: uczestnicy) oraz jeden podmiot z siedzibą na terytorium Finlandii, zarejestrowany na terytorium tego kraju na potrzeby podatku od wartości dodanej (dalej: agent). Wszystkie ww. podmioty wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej.

W systemie biorą udział rachunki bankowe powiązanych podmiotów (dalej: rachunki uczestników) tworzące tzw. grupę rachunków, w ramach których ma miejsce zarządzanie wspólną płynnością finansową.

Wszyscy uczestnicy systemu poręczają względem banku wzajemnie spłatę wszystkich limitów zadłużenia, stając się wobec banku dłużnikami solidarnymi. Powstające w ciągu dnia salda ujemne na rachunkach uczestniczących są długami wobec banku wymagalnymi na koniec każdego dnia roboczego.

System oparty jest na mechanizmie zerowania sald, na który składają się następujące czynności: na koniec każdego dnia roboczego, posiadacze rachunków, mający nadwyżki finansowe, spłacają za pośrednictwem banku niespłaconą część zobowiązań posiadaczy rachunków wykorzystujących limit zadłużenia. Następnie, ewentualne saldo dodatnie grupy rachunków jest przesyłane na główny rachunek płynności. W rezultacie salda na rachunkach w ramach grupy rachunków są wyrównywane do zera. W efekcie, poszczególni posiadacze rachunków uczestniczących nie płacą na rzecz banku ani nie otrzymują od banku odsetek od środków zgromadzonych na tych rachunkach.

Zdaniem spółki, w związku z administrowaniem przez agenta strukturą cash poolingu w ramach umowy opisanej w zdarzeniu przyszłym, spółka nie będzie nabywała od tego podmiotu usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a ponadto nie będzie ich świadczyła innym uczestnikom i nie będzie nabywała od innych uczestników usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W opinii spółki taką usługę będzie świadczył wyłącznie bank.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe i wskazał, że czynności wykonywane przez spółkę, jako uczestnika przedmiotowego systemu, będą jedynie elementami pomocniczymi, koniecznymi dla efektywnego wykonania przez bank usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową. Podejmowane przez spółkę czynności nie będą również nieodpłatnym świadczeniem usług zrównanym z odpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ z okoliczności sprawy nie wynika, by miały one służyć do celów innych niż ich działalność gospodarcza. W konsekwencji, spółka nie będzie świadczyła jakichkolwiek usług, o których mowa w art. 8 ustawy, na rzecz innych uczestników systemu oraz nie będzie nabywała usług od innych uczestników systemu, w związku z uczestnictwem w cash poolingu.

dr Dorota Jakubowska, doradca podatkowy, dział prawnopodatkowy PwC

Stanowisko zaprezentowane przez spółkę i potwierdzone przez dyrektora KIS jest zgodne z jednolitą linią interpretacyjną prezentowaną przez organy podatkowe w części dotyczącej stwierdzenia, że uczestnicy cash poolingu nie świadczą usług w rozumieniu ustawy o VAT. W wydawanych interpretacjach podatkowych polskie organy podatkowe wskazują, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Wskazują, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę opodatkowaną VAT. Muszą być jednak przy tym spełnione łącznie następujące warunki:

1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu VAT, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub że dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.

W przypadku uczestnictwa w systemie cash poolingu relacje zachodzące pomiędzy uczestnikiem a bankiem można porównać do standardowych relacji występujących pomiędzy podmiotami w ramach świadczenia usług finansowych. Podobny stosunek występuje pomiędzy klientem korzystającym z usług innego podmiotu w zakresie prowadzenia konta bankowego, przelewów, depozytów i lokat bankowych. W takim przypadku klient, pomimo uzyskiwania stosownych odsetek z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokacie, nie jest postrzegany jako podmiot świadczący usługę, lecz jako podmiot nabywający ją.

W konsekwencji, czynności spółki polegające na udostępnieniu swojego konta w celu realizacji założeń systemu cash pooling, nie są odrębnym (odpłatnym) świadczeniem przez spółkę usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, gdyż są to jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia usługi zarządzania płynnością finansową.

Stanowisko prezentowane przez polskie organy podatkowe uznające, że uczestnicy cash poolingu nie świadczą usług w rozumieniu ustawy o VAT, nie jest zbieżne ze stanowiskiem Komitetu ds. VAT Komisji Europejskiej. W opinii komitetu czynności wykonywane przez uczestników cash poolingu należy uznać za usługi objęte zakresem VAT (uczestnicy cash poolingu, udostępniając swoje konta, świadczą usługę, za którą otrzymują wynagrodzenie w formie odsetek).

Z tego względu podmioty planujące przystąpienie do systemu cash poolingu powinny rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu zabezpieczenia się przed ewentualną zmianą stanowiska polskich organów podatkowych w tej kwestii.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA