fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Raportowanie o cenach transferowych: kto i kiedy wypełni informację TP-R

Adobe Stock
Za 2019 rok raportowanie o cenach transferowych będzie obowiązkowe na formularzu, który zastąpi CIT-TP. Nowy druk jest składany drogą elektroniczną przez podatników objętych obowiązkiem dokumentacyjnym, niezależnie od ich wielkości.

Od 2019 roku wprowadzono nową formę raportowania o cenach transferowych, która zastępuje dotychczasowy formularz CIT-TP. Jest to druk TP-R. W porównaniu do CIT-TP rozszerzony jest krąg podmiotów objętych nowym obowiązkiem. Formularz TP-R składany jest bowiem przez podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji lokalnej, niezależnie od ich wielkości. Dodatkowo, TP-R (ale w nieco ograniczonym zakresie) będą zobowiązani składać podatnicy, którzy są zwolnieni (pod pewnymi warunkami) z obowiązku przygotowania dokumentacji dla transakcji krajowych. Równocześnie rozszerzony został zakres informacji ujawnianych przez podatników. Pierwsze formularze będą składane już za rok 2019.

Czytaj też:

Zawartość

W sprawozdaniu TP-R należy ujawnić między innymi takie informacje jak: ogólne informacje finansowe, (obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową podatnika), informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych, informacje dotyczące metod i cen transferowych, dodatkowe informacje lub wyjaśnienia obejmujące informację o dokonanych korektach cen transferowych.

Szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w TP-R został określony w rozporządzeniu ministra finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, za pośrednictwem którego doprecyzowano zawartość nowego instrumentu raportowania. Stosowne rozporządzenie wydano również dla potrzeb podatników PIT.

Przykład

Spółka zajmuje się dystrybucją wyrobów odzieżowych na polskim rynku. Spółka dystrybuuje wyłącznie towary grupy.

Przychody spółki kształtują się na poziomie około 100 mln zł rocznie.

Spółka nabywa towary od zagranicznego producenta o wartości około 80 mln zł rocznie (wartość nabytych towarów; transakcja kontrolowana) oraz ponosi inne koszty operacyjne (17 mln zł).

Spółka funkcjonuje w ramach grupy jako dystrybutor o ograniczonych ryzykach. Zgodnie z polityką grupy wynikającą z przeprowadzonej analizy porównawczej przy wykorzystaniu metody marży transakcyjnej netto (TNMM), spółka powinna osiągać stabilny zysk na poziomie określonymi wartościami od 2 proc. do 5 proc. marży netto ze sprzedaży.

Wybrane informacje wskazywane w TP-R

A.

ogólne informacje finansowe podmiotu: marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego,

B.

kategoria transakcji kontrolowanych: w analizowanym przypadku właściwa może być sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach,

C.

wartość transakcji kontrolowanych: dla wskazanego przykładu 80 mln zł (należy wskazać wartość w kwocie netto bez VAT),

D.

informacja, czy transakcja korzysta ze zwolnienia dokumentacyjnego dla transakcji krajowych,

E.

metoda weryfikacji cen transferowych: w analizowanym przypadku właściwa może być np. metoda marży transakcyjnej netto,

F.

wskaźnik rentowności dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi: w przykładzie wyniesie w uproszczeniu 3 proc. marży netto ze sprzedaży,

G.

sposób przeprowadzania analizy porównawczej, w tym rodzaj porównania (wewnętrze, zewnętrzne), określenie strony badanej i wskaźnika rentowności,

H.

dolna oraz górna granica przedziału wynikającego z analizy porównawczej: w przykładzie 2-5 proc. marży netto ze sprzedaży,

I.

informacja, czy dokonano korekt cen transferowych.

Na tym uproszczonym przykładzie widać, że zakres danych raportowanych w TP-R obejmuje zarówno szeroki zespół informacji na temat kondycji finansowej podatnika, jak i w zasadzie wszystkie kluczowe informacje na temat ustalania i weryfikacji cen dla danego rodzaju transakcji oraz sposobu jej uzasadnienia. TP-R stanowi zatem „ekstrakt" dokumentacji podatkowej, przy czym pozbawiony jest kluczowych elementów obronnych ugruntowujących perspektywę, strategię oraz warunki biznesowe dotyczące danego podatnika.

Raportowanie transakcji krajowych

Podmioty realizujące transakcje krajowe, które pod pewnymi warunkami mogą być zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego, również będą podlegały obowiązkowi raportowania, choć w tym przypadku zakres danych będzie węższy. Co więcej, nawet jeżeli podatnicy nie będą przygotowywać w ogóle dokumentacji cen transferowych, korzystając ze zwolnienia dla transakcji krajowych, to i tak muszą wprost poinformować o tym fakcie Szefa KAS. Przy czym, niezależnie od zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych, organy podatkowe zachowują prawo do weryfikacji rynkowości nieudokumentowanych transakcji (w tym do wezwania podatnika do przygotowania dokumentacji). Sam fakt zwolnienia nie oznacza bowiem zwolnienia z obowiązków stosowania zasady ceny rynkowej we wszystkich transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Do czego to będzie potrzebne

Informacje pochodzące z TP-R będą wykorzystywane przez organy podatkowe do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania. Mając na względzie szeroki zakres raportowanych danych, organy zyskują rozbudowane narzędzie analityczne do kompleksowych analiz podmiotów powiązanych, gdyż będą dysponowały nie tylko danymi zaraportowanymi przez poszczególnego podatnika, ale także danymi wykazywanymi przez inne podmioty, w tym jego potencjalną konkurencję oraz podmioty odpowiedzialne za inne ogniwa łańcucha wartości (na przykład dostawcy lub odbiorcy). Jak na dłoni będzie zatem widać, w jaki sposób wyniki danego podmiotu kształtują się na tle konkurencji, jak wygląda określony przez niego rynkowy przedział, a także czy w ogóle została przeprowadzona analiza porównawcza.

Maciej Rupniewski, menedżer w zespole cen transferowych w Crido, doradca podatkowy, autor publikacji na blogu podatkiwbiznesie.pl

Pierwsze formularze TP-R obejmujące dane za rok 2019 będą składane w ciągu dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Już w tym momencie warto więc przeanalizować nowe obowiązki sprawozdawcze w kontekście stosowanej polityki cen transferowych oraz posiadanych danych uzasadniających rynkowy charakter rozliczeń, tym bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę, że uchybienia w obowiązku TP-R (nieskładanie, składanie po terminie, raportowanie informacji nieprawdziwych) są penalizowane na podstawie kodeksu karnego skarbowego i zagrożone karą grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych (art. 80e k.k.s.).

Przede wszystkim jednak informacje prezentowane w TP-R obejmą liczne dane liczbowe, na podstawie których konkretna transakcja i w efekcie podatnik ją realizujący może być zaszeregowany przez organy podatkowe do wyższej grupy ryzyka. Wyjaśnienia mające pomóc w interpretacji raportowanych wyników będzie można złożyć dopiero po wszczęciu przez organy procedur kontroli.

Podstawa prawna:

rozporządzenie ministra finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U z 2018 r. poz. 2487)

rozporządzenie ministra finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 2018 r. poz. 2515)

art. 11t ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 865)

art. 23zf ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA