Płace

Nowe kwoty wolne od potrąceń i egzekucji od 1 lipca 2018 r.

Adobe Stock
1 lipca br. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji. Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega potrąceniom i egzekucji. Kwota ta nie będzie już uzależniona od wysokości najniższej emerytury, a dotychczasowy procentowy związek został zamieniony odpowiednimi kwotami, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego w jednoosobowym gospodarstwie domowym prowadzonym przez emeryta.

Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:

• 825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),

• 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,

• 500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,

• 200 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane są nie tylko do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2018 r., ale również tych już trwających.

Podstawa prawna:

• ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r. poz. 2336 ze zm.),

• ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2017 r. poz. 1383 ze zm.),

• ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1076).

Źródło: www.krus.gov.pl

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL