fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Menedżer i zleceniobiorca nie dostaną ryczałtu na samochód

123RF
Jeśli firma, która nie zajmuje się wynajmem pojazdów, udostępnia auto osobie pracującej na podstawie umowy cywilno-prawnej, to powinna ustalić wartość tego świadczenia na podstawie cen rynkowych.

Czy ryczał w wysokości np. 400 zł do samochodu o pojemności powyżej 1600 cm3 można zastosować również dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie lub na kontrakt menedżerski? – pyta czytelniczka.

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego skutkuje po stronie takiej osoby powstaniem przychodu z tytułu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy o PIT, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Z art. 12 ust. 2 ustawy o PIT jednoznacznie wynika, że ryczałt ten dotyczy tylko pracowników.

Za pracownika w rozumieniu ww. ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy o PIT). Przepis ten nie dotyczy zatem osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia czy kontraktów menedżerskich. W przypadku tych osób wartość nieodpłatnego świadczenia należy ustalić zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT.

Stanowi on, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych należy zakwalifikować u osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do źródła określonego w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, natomiast zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego – do źródła określonego w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wypłacają świadczenia z tytułu działalności, o której mowa m.in. w art. 13 pkt 8 i 9, osobom określonym w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy (zob. art. 41 ust. 1 in principio ustawy o PIT).

Zgodnie zatem z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT, w celu ustalenia wartości świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, podmiot (płatnik), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy usług najmu samochodów, powinien uwzględnić ceny rynkowe stosowane przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2015 r., IPPB4/415-1026/14-6/JK2).

Autor jest doradcą podatkowym z Warszawy

podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA