fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Pomoc regionalna lub pomoc de minimis - dotacje dla woj. świętokrzyskiego

www.sxc.hu
Od 29 marca do 29 kwietnia przedsiębiorcy z sektora MSP będą się mogli ubiegać o dofinansowanie na działania związane z wprowadzaniem nowych produktów lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z prowadzoną działalnością.

Przed szansą pozyskania bezzwrotnych dotacji staną w najbliższym czasie świętokrzyskie firmy, ale tylko te zaliczane do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zarząd województwa ogłosił dla nich konkurs. Pozyskane środki będzie można wykorzystać m.in. na wdrożenie nowoczesnych technologii lub wyników prac badawczo-rozwojowych. Do pozyskania jest 80 mln zł. Środki te pochodzą z działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MSP".

Zakupy i szkolenia

W ramach tej części programu województwa świętokrzyskiego przewiduje się wsparcie dla następujących rodzajów projektów:

- inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, przez które rozumie się wprowadzenie nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnienie wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą,

- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

W ramach uzupełnienia wsparcia na powyższe przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Szczególne traktowanie

Chociaż wszystkie projekty, aby otrzymać wsparcie, muszą przejść przez formalną i merytoryczną weryfikację, to należy pamiętać, że są określone kryteria premiujące, czyli takie, które zwiększają szansę na ostateczny sukces. Jak wynika z zapisów tzw. uszczegółowienia programu, na takie traktowanie mogą liczyć inwestycje zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz przyczyniające się do znaczącego wzrostu zatrudnienia. Ponadto, priorytetowo będą traktowane również ekoinwestycje oraz ekomarketing. Natomiast w przypadku gdy wsparcie będzie dotyczyło infrastruktury sektora przedsiębiorstw, preferencjami objęte będą lokalne i regionalne start-upy (działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące), które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach tzw. celu tematycznego nr 8.

Ponadto preferencjami objęte będą inwestycje realizowane z korzyścią dla środowiska i wpływające na poprawę klimatu, w tym prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in.: poprzez ograniczenie energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzące do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Wreszcie preferencje obejmą wnioski składane przez firmy z terenów o najniższym współczynniku przedsiębiorczości.

Dwie drogi wsparcia

Przedsiębiorcy, w zależności od skali prowadzonej działalności, możliwości finansowych i potrzeb inwestycyjnych, mogą wybrać pomiędzy ubieganiem się o pomoc przy wykorzystaniu mechanizmu regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis. Różnica pomiędzy nimi jest znaczna.

Wystarczy zaznaczyć, że minimalna wartość tzw. kosztów kwalifikowanych dla pierwszego mechanizmu to 5 mln zł. Natomiast w przypadku wykorzystania pomocy de minimis jest to tylko 100 tys. zł. Inna jest także intensywność wsparcia, czyli maksymalny udział dofinansowania w takich kosztach. Dla pomocy regionalnej jest to 55 proc. dla mikro- i małych firm oraz 45 proc. dla średnich. Natomiast przy wykorzystaniu pomocy de minimis dotacja może sfinansować nawet 80 proc. wydatków (kwalifikowanych).

Efekt zachęty

Na przygotowanie wniosku o wsparcie przedsiębiorcy będą mieli miesiąc. Zgodnie bowiem z regulaminem ogłoszonego konkursu nabór aplikacji będzie prowadzony od 29 marca do 29 kwietnia. Później nastąpi etap weryfikacji i oceny wniosków, a wyniki konkursu powinny być znane pod koniec października.

Z rozpoczęciem inwestycji nie trzeba oczywiście czekać do rozstrzygnięcia konkursu, ale należy też pamiętać, że nie wolno tego zrobić wcześniej niż dzień po dniu złożenia aplikacji (spełnienie tzw. efektu zachęty). Ponadto w takim przypadku przedsiębiorca rozpoczyna prace na własne ryzyko, nie mając pewności, czy jego projekt zakwalifikuje się do wsparcia.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, wzory dokumentów, kryteria wyboru projektów zostały podane na stronie poświęconej realizacji programu regionalnego (www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl).

podstawa prawna: Pomoc będzie przyznawana w oparciu o przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (DzU z 2015r., poz. 1416) albo rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (DzU z 2015r., poz. 488)

Wydatki podlegające rozliczeniu i częściowej refundacji

Do wydatków kwalifikowanych w działaniu 2.5, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty, związane m.in. z zakupem/przeprowadzeniem prac:

- rzeczowych aktywów trwałych (maszyny, urządzenia, linie produkcyjne lub technologiczne itp.),

- wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, oprogramowanie),

- budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane oraz rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych,

- poprzez leasing finansowy,

- kursów i szkoleń specjalistycznych dla kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach, jako uzupełnienie finansowanego projektu (cross-financing). -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA