fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Na czym polega czynna solidarność wierzycieli

Adobe Stock
- Na czym polega tzw. czynna solidarność wierzycieli – pyta pan Jerzy.

Solidarność wierzycieli, czyli czynna polega na tym, że kilku z nich może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik fakultatywnie spełnia całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich.

Cechy omawianej solidarności są zatem następujące:

- wielość podmiotów po stronie uprawnionej,

- niepodzielność zobowiązania,

- możliwość spełnienia świadczenia do rąk każdego z wierzycieli według uznania dłużnika,

- zwolnienie dłużnika z zobowiązania na skutek zaspokojenia któregokolwiek z wierzycieli.

Czytj też: Solidarność wierzycieli - na czym polega 123RF Anna Borysewicz Solidarność wierzycieli, czyli czynna polega na tym, że kilku z nich może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik fakultatywnie spełnia całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich.

Cechy omawianej solidarności są zatem następujące:

- wielość podmiotów po stronie uprawnionej,

- niepodzielność zobowiązania,

- możliwość spełnienia świadczenia do rąk każdego z wierzycieli według uznania dłużnika,

- zwolnienie dłużnika z zobowiązania na skutek zaspokojenia któregokolwiek z wierzycieli.

Jak już stwierdziłam, dłużnik może spełnić omawiane świadczenie, według swego wyboru, do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych >patrz przykład 1. Jednak, w razie wytoczenia powództwa przez jednego z wierzycieli, dłużnik powinien świadczyć do jego rąk >patrz przykład 2. Jest to istotne, ponieważ zaspokojenie innego, niż powód, wierzyciela jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej do jego odbioru. Wygaśnięcie długu nastąpi więc wtedy tylko wówczas, gdy pozywający wierzyciel skorzystał z tego świadczenia lub potwierdził jego przyjęcie. Wyeksponować również należy, iż współuczestnictwo po stronie wierzycieli ma charakter materialny, ale nie – konieczny ani jednolity.

Przykład 1.

Pani Mira uiściła kwotę 15 tys. zł na rzecz pani Korenlii, jednej z trzech wspólniczek s.c. Mogła tak postąpić. To do niej bowiem należał wybór, na rzecz którego ze wspólników s.c. spełnić świadczenie. Dług wygasł, w konsekwencji, również wobec pozostałych dwóch wspólników tejże s.c.

Przykład 2.

Po rozwiązaniu spółki cywilnej, jeden z 3 jej wspólników, wystąpił z pozwem przeciwko dłużnikowi s.c. o zapłatę 50 tys. zł. Pozwany powinien uiścić ją zatem na rzecz powoda, a nie pozostałych exwspólników.

Zwłoka dłużnika, jak również przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia względem jednego z wierzycieli solidarnych odnosi skutek także względem współwierzycieli >patrz przykłady 3–5.

Przykład 3

Sytuacja jak w przykładzie 2. Byli wspólnicy s.c. uzgodnili z dłużnikiem, że zapłata należności nastąpi do rąk jednego z nich, tj. pani Emilii, w ściśle określonym terminie. Ustalony czas zapłaty upłynął jednak bezskutecznie. Opóźnienie to zaś było spowodowane zawinionymi przez dłużnika okolicznościami. Dłużnik znajduje się zatem w zwłoce, co wywołuje skutek nie tylko względem pani Emilii, ale również pozostałych dwóch uczestników spółki.

Przykład 4

Dłużnik uznał na piśmie roszczenie (tj. dług w kwocie 20 tys. zł). Przedmiotowe pismo skierował do pani Neli, jednego z trzech wspólników s.c. Uznanie roszczenia powoduje przerwanie biegu przedawnienia, które biegnie wówczas na nowo od daty owego uznania. Czynność ta odniesie więc skutek nie tylko względem pani Neli, ale również wobec pań: Bereniki i Aleksandry (tj. pozostałych wspólniczek)

Przykład 5

W skład sp.j. wchodzi 3 wspólników. W miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki, pożar strawił budynek sądu rejonowego. Nie może ona, w rezultacie, wytoczyć powództwa o zapłatę 60 tys. zł przeciwko jednemu z kontrahentów (pozew należało skierować do tego właśnie sądu). Z uwagi zatem na fakt, iż zachodzi przypadek siły wyższej powodujący zawieszenie rozpoczętego biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę, owo zawieszenie będzie skutkować wobec wszystkich osób wchodzących w skład tejże spółki.

W sytuacji, w której jeden z wierzycieli solidarnych przyjął świadczenie, treść istniejącego między współwierzycielami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach jest on odpowiedzialny względem pozostałych >patrz przykłady 6 i 7. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, wierzyciel, który przyjął świadczenie, jest odpowiedzialny w częściach równych.

Przykład 6

Z umowy spółki cywilnej wynika, iż pani Olimpia uczestniczy w zysku w 60 proc., pani Paulina zaś – w 40 proc.. Jeden z dłużników uiścił na rzecz pani Pauliny kwotę 30 tys. zł. Pani Olimpia może zatem domagać się od pani Pauliny zwrotu 18 tys. zł (bo 60 proc. x 30 tys. zł).

Przykład 7

Sytuacja jak w przykładzie 6, przy czym pani Olimpia zrzekła się, na piśmie, roszczenia, tj. żądania zapłaty przez panią Paulinę 18 tys. zł. Pani Olimpia nie może, w konsekwencji, dochodzić od wspólniczki uiszczenia tejże kwoty. ?

—Anna Borysewicz jest adwokatem

Podstawa prawna: art. 367 oraz art. 377-378 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1025 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA