fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy można odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego

AdobeStock
Jeżeli żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn nie można wszcząć postępowania, organ odmawia jego wszczęcia. Chodzi tu o przeszkody, które można stwierdzić już po wstępnej analizie wniosku.

Do organu wpłynęło żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego. Czy organ może zbadać merytorycznie ten wniosek, a następnie odmówić wszczęcia postępowania?

Nie.

Zgodnie z art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Zwraca się uwagę, że jeżeli przepis prawa wyraźnie nie wyłącza dopuszczalności wszczęcia postępowania na wniosek, nie jest dopuszczalne wyprowadzenie ograniczenia polegającego na tym, że wszczęcie postępowania następuje wyłącznie z urzędu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 listopada 2019 r., II SA/Gd 202/19, LEX nr 2740188). Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia tego żądania organowi (art. 61 § 3 k.p.a.). Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu (art. 61 § 3a k.p.a.)....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA