Podstawę zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku krótszego zatrudnienia pod uwagę bierze się natomiast pensję za pełne miesiące ubezpieczenia.

Nie tylko zasadnicze

Pracodawcy często wychodzą z założenia, że podstawą wynagrodzenia/zasiłku chorobowego jest wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, mimo że wypłacają też dodatkowe składniki płacy. Jednak to, czy dany składnik wynagrodzenia wchodzi do podstawy zasiłkowej, zależy od zasad jego wypłaty. Jeśli podlega on zmniejszeniu za czas absencji chorobowej, trzeba go uwzględnić w wyliczeniach.

Z tego powodu bardzo ważne jest, aby doprecyzować warunki wypłaty takich składników w obowiązującym w firmie regulaminie lub w innych aktach. Jeżeli bowiem kwestia ta nie jest uregulowana i nie ma żadnych postanowień odnośnie utraty czy zachowania prawa do danego składnika za okres pobierania zasiłku, należy go włączyć do podstawy zasiłkowej.

Brak takich uregulowań bywa powodem kłopotów pracodawców. W przypadku kontroli ZUS lub zakwestionowania przez pracownika poprawności naliczenia podstawy zasiłku, pracodawca bywa zmuszony do skorygowania podstawy zasiłków z uwzględnieniem dodatkowych składników. Nawet jasny zapis w przepisach płacowych spółki, wskazujący na uznaniowość składnika i brak powiązania z absencją chorobową, nie zawsze uchroni przed korektą.

Nadgodziny bez wyjątku

Wynagrodzenie oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, a także dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za dyżury itp. składniki wynagrodzenia za czas dodatkowo przepracowany zawsze należy uwzględniać w podstawie zasiłku chorobowego. Składniki te wlicza się przy tym bez uzupełniania, w kwocie faktycznie wypłaconej za dany miesiąc.

Podniesie też premia...

Premie miesięczne oraz inne składniki wynagrodzenia, które – zgodnie z regulaminem lub obowiązującymi u pracodawcy przepisami płacowymi – przysługują za okresy miesięczne, powinny zostać wliczone w kwocie wypłaconej za te miesiące, które zostają uwzględnione w podstawie zasiłku chorobowego.

Premie i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania zasiłku, należy natomiast wliczyć w wysokości 1/12 kwot wypłacanych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Uwzględnia się je w podstawie, nawet jeśli w danym kwartale pracownik wykonywał pracę przez mniej niż połowę obowiązującego go w tym kwartale czasu pracy.

Te składniki wlicza się w proporcji 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, nawet jeśli za niektóre z tych kwartałów pracownik nie otrzymał premii. Nie ma przy tym znaczenia przyczyna jej nieprzyznania.

Ta zasada ma zastosowanie również do innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne.

... oraz nagroda roczna

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania zasiłków, uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli jednak w okresie czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy lub w trakcie roku poprzedzającego tę niezdolność doszło do zmiany wymiaru czasu pracy, składnik – zarówno kwartalny, jak i roczny – przyjmuje się proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy w kwartałach kalendarzowych poprzedzających niezdolność do pracy lub roku kalendarzowym poprzedzającym tę absencję.

Do określonego terminu

Składniki wynagrodzenia przysługujące tylko do określonego terminu można uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku tylko do upływu tego terminu. Zasada ta ma zastosowanie również w momencie podjęcia przez pracodawcę decyzji o zaprzestaniu wypłacania danego składnika. Nie dotyczy to jednak przypadków włączenia składnika w całości lub w części do innego lub zamiany na inny składnik wynagrodzenia.

Przykład

Pracownik w czerwcu 2016 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Do końca maja otrzymywał dodatek funkcyjny oraz stałą miesięczną premię. Zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania składniki były pomniejszane o czas absencji chorobowych. Wypłaty dodatku funkcyjnego definitywnie zaprzestano, natomiast premię miesięczną włączono do wynagrodzenia zasadniczego. Wyliczając podstawę zasiłku chorobowego pracodawca nie powinien uwzględniać dodatku funkcyjnego, mimo że był wypłacany przez cały okres uwzględniany w podstawie oraz był pomniejszany za czas choroby. Włączyć powinien jednak premię, która stanowi teraz część wynagrodzenia.

Magdalena Ciałkowska, ekspert ds. zarządzania zasobami ludzkimi i administracji kadrowo-płacowej w dziale usług księgowych BDO