Senat uchwalił we czwartek poprawki do uchwalonej 7 kwietnia ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Senackie zmiany liberalizują zakaz świadczenia dodatkowych usług przez audytora na rzecz badanej jednostki zainteresowania publicznego (JZP).

W sejmowej wersji ustawy biegły rewident badający JZP (czyli głównie banki i spółki giełdowe) nie mógł na ich rzecz wykonywać żadnych dodatkowych usług. Chodziło nie tylko o doradztwo podatkowe czy wycenę przedsiębiorstw, ale także o cały szereg tzw. usług atestacyjnych, tradycyjnie dokonywanych przez biegłych rewidentów. Są to usługi polegające na poświadczaniu zgodności różnych dokumentów biznesowych ze stanem faktycznym czy też np. sprawdzaniu zgodności firmowych praktyk z wymogami prawnymi. W praktyce takie czynności są bardzo istotne dla spółek publicznych, ich partnerów biznesowych i inwestorów giełdowych. Utrzymanie takiego zakazu oznaczałoby – co bezskutecznie podnosili przedstawiciele organizacji gospodarczych – konieczność zatrudniania dodatkowego audytora i wzrost kosztów działania JZP.

Senatorowie okazali się bardziej liberalni. W poprawce zgłoszonej przez senatora Grzegorza Biereckiego (PiS) dopuszczono m.in. przeprowadzanie procedur należytej staranności (tzw. due dilligence), wydawanie listów poświadczających w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych, a także usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu finansowego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak takie usługi można będzie świadczyć tylko w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki.

- Takie poprawki wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom – powiedział „Rzeczpospolitej" Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Podkreślił on, że jedną z najistotniejszych zmian – nie tylko dla jego samorządu – jest umożliwienie biegłym rewidentom poświadczania sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzorczych spółek, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków.

Nowa ustawa o rynku audytorskim ma wprowadzać do polskiego prawa postanowienia europejskiej dyrektywy dyrektywy 2014/56/UE. Przepisy te są obliczone na zwiększenie niezależności biegłych rewidentów od badanych firm i zapobiegać różnym patologiom, w poświadczaniu nieprawdy i legalizowaniu łamania prawa podczas badania sprawozdań finansowych. Na tle innych państw europejskich wprowadzających tę dyrektywę, polska ustawa jest dość rygorystyczna. Jako jedna z nielicznych zakazuje świadczenia dodatkowych usług na rzecz JZP, przede wszystkim doradztwa podatkowego i wyceny przedsiębiorstw. Przewidziano także obowiązkową rotację biegłego rewidenta w JZP co 5 lat.

W praktyce dodatkowe usługi (poza rewizją finansową) są dla audytorów łakomym kąskiem. Na polskim rynku firm audytorskich, szacowanym na około 3 mld zł rocznie, sam „czysty" audyt finansowy to zaledwie kilkanaście procent tej kwoty.