Sprawa trafiła do TK na skutek skargi. Pewna spółka z o.o. wniosła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla przeciwko innej spółce. SO orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Obciążona nakazem spółka złożyła skargę o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania, o uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu skargi wskazała, że przedmiotowy nakaz został oparty na podrobionym dokumencie. SO skargę odrzucił jako złożoną po terminie. Skarżąca wniosła zażalenie, które zostało oddalone. Jej zdaniem określony w art. 407 § 1 k.p.c. termin na wniesienie skargi jest zbyt krótki, by strona mogła zebrać argumenty i dowody.

Czytaj też: Za mało czasu na skarżenie sprzecznych orzeczeń spadkowych

TK uznał we wtorek, że taki termin musi wystarczyć. Argumenty? Należy on do najdłuższych terminów procesowych prawa cywilnego. Nie jest zbyt krótki z punktu widzenia stopnia skomplikowania skargi. Ponadto istnieje możliwość przywrócenia terminu, jeżeli strona nie dotrzymała go nie ze swojej winy.

Sygnatura akt: SK 16/19