Nierzadko przedsiębiorcy, działając w oparciu o brak wyraźnych zakazów oraz dotychczasową akceptację ze strony regulatorów rynku, podejmują określone działania, które w późniejszym czasie spotykają się z reakcją ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jedną z takich praktyk, budzącą liczne kontrowersje, jest jednostronna zmiana warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zmiany umów są kwestionowane przez UOKiK jako sprzeczne z dobrymi obyczajami wobec braku w kontrakcie precyzyjnej klauzuli modyfikacyjnej. Czy najnowsze orzecznictwo sądowe pozwoli Prezesowi UOKiK na obronę w sądzie wydanych dotychczas decyzji? Jednocześnie toczą się zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowych regulacji prawnych dla sektora telekomunikacyjnego. Czy projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej zmierza do polepszenia sytuacji prawnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, czy jednak należy oczekiwać na kolejną wersję projektu ustawy, która będzie stanowiła odpowiedź na pilną potrzebę rynku jednoznacznego przesądzenia tego problematycznego zagadnienia?