- Pracownik poinformował mnie przez telefon, że nie może przyjść do firmy. Z uwagi na nieprzewidziane zamknięcie przedszkola, musi zaopiekować się dzieckiem. Czy złożone mi telefonicznie oświadczenie jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy? W zakładzie nie ma żadnych przepisów regulujących tę kwestię. Podwładny zaś zadzwonił do mnie w tym samym dniu, w którym nie mógł pojawić się w pracy. – pyta czytelnik.

W opisanej sytuacji telefoniczne usprawiedliwienie przez pracownika jego nieobecności w firmie jest dopuszczalne.

Przyczynami usprawiedliwiającymi absencję etatowca w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają mu stawienie się w firmie i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania zadań służbowych wskazane przez podwładnego i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność. Tak stanowi § 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

W świetle § 3 pkt 3 przywołanego rozporządzenia jednym z dowodów usprawiedliwiających nieobecność w firmie jest oświadczenie pracownika na wypadek zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez niego osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego/rej uczęszcza syn czy córka.

Pracownik ma obowiązek złożyć szefowi takie oświadczenie niezwłocznie, informując o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu absencji. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące w danej firmie nie określają sposobu zawiadomienia przełożonego o powodzie nieobecności etatowca w zakładzie, podwładny powinien to zrobić osobiście lub przez inną osobę (np. małżonka czy kuriera), telefonicznie albo za pośrednictwem innego środka łączności (np. e-mailem albo fax-em) bądź drogą pocztową – gdzie za dzień zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego (§ 2 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r.) >patrz wyciąg z regulaminu pracy oraz wzór pisma zawierającego usprawiedliwienie nieobecności pracownika w zakładzie.

Za nieprzestrzeganie przez etatowca przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy, szef może nałożyć na niego karę porządkową upomnienia albo nagany (art. 108 § 1 k.p.). Natomiast w sytuacji, gdy pracownik postąpi zgodnie z zakładowymi regułami albo – w ich braku – według zasad określonych w wyżej podanych przepisach powołanego rozporządzenia, nie ma podstaw do rozwiązania z nim umowy z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

podstawa prawna: § 1, § 2 ust. 2 oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 1632)

podstawa prawna: art. 108 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

Wyciąg z regulaminu pracy

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

§ 8.

3. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego/rej dziecko uczęszcza, pracownik zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność w zakładzie pracy oświadczeniem złożonym w formie pisemnej, nadanym przesyłką poleconą najpóźniej w 2. dniu nieobecności.