Podczas przetargu na budowę dróg miasto wskazało w specyfikacji, że konieczne jest wykazanie się doświadczeniem w budowie lub przebudowie minimum jednego „obiektu inżynierskiego o wartości min. 8 mln zł". Wybrało firmę, która wcześniej zrealizowała kilka inwestycji – w sumie właśnie o wartości 8 mln zł. Firma powołała się też na doświadczenie innego podmiotu, który realizował tak duże inwestycje. Konkurent złożył jednak odwołanie do KIO – uważał, że zamawiający powinien był wykluczyć wykonawcę, który nie wykazał się realizacją jednego, tak dużego przedsięwzięcia.

Izba, oceniając sprawę przyznała, że zapis specyfikacji nie dawał podstaw do sumowania wartości poszczególnych obiektów inżynierskich. Zamawiający zapisał w nim wprost, że wymagał legitymowania się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednego obiektu inżynierskiego i jego wartość określił na 8 mln zł brutto.

„Nie można uznać, że doświadczenie w wykonaniu kilku obiektów inżynierskich o łącznej wartości 8 mln zł jest tożsame z doświadczeniem w wykonaniu jednego obiektu o takiej wartości, inna jest bowiem złożoność takich robót. Gdyby z punktu widzenia zamawiającego wystarczające było doświadczenie w budowie kilku obiektów inżynierskich o mniejszej wartości, to dałby temu wyraz w treści specyfikacji" – podkreśliła Izba w uzasadnieniu do orzeczenia.

Zdaniem KIO w tej sprawie nie mogło być także mowy o skutecznym powołaniu się przez wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego.

Izba podkreśliła w uzasadnieniu, że wykonawca w żaden sposób nie wykazał, że ułoży swoją współpracę z podmiotem trzecim w sposób, który zapewni realne przekazanie tak wiedzy, jak i doświadczenia. Powołanie się wyłącznie na bliżej nieokreślone doradztwo techniczne w zamówieniu dotyczącym robót budowlanych to za mało.

Izba, oceniając sprawę, wskazała jednak, że jej zdaniem domaganie się wykluczenia tego wykonawcy było przedwczesne. Zgodnie z prawem zamówień publicznych zamawiający powinien najpierw wezwać go do złożenia wyjaśnień.

Sygnatura akt: KIO 526/16