- W dniu rozwiązania umowy pracownik otrzymał świadectwo pracy. Dzień później złożył wniosek o jego uzupełnienie o uzyskane w trakcie zatrudnienia kwalifikacje. Czy musimy taki wniosek uwzględnić? Czy pracownik nie powinien go złożyć przed wystawieniem świadectwa? – pyta czytelnik.

Poza informacjami, które pracodawca wykazuje w świadectwie pracy „z automatu" są też takie, których podanie następuje jedynie na wniosek pracownika. Chodzi o:

a) wysokość i składniki wynagrodzenia,

b) uzyskane kwalifikacje,

c) prawomocne orzeczenie sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy; uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, pracodawca ją podpisuje i opatruje datą.

Dane te pracodawca może podać w świadectwie pracy wyłącznie na wniosek pracownika. Świadectwo, które je zawiera, a zostało wystawione z tymi informacjami bez odpowiedniego wniosku, ma niewłaściwą treść. Pracownik może wówczas żądać jego sprostowania.

Przepisy nie przybliżają w żaden sposób ani formy, ani terminu, w jakim pracownik powinien złożyć taki wniosek.

Zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy najlepiej zastosować – do celów dowodowych – formę pisemną. Pracownik łatwo może wówczas wykazać, że taki wniosek złożył. Z kolei pracodawca zyskuje dowód, że podwładny domagał się podania w świadectwie którejś z dodatkowych informacji, a tym samym, że sam nie podjął decyzji o ich umieszczeniu.

W sytuacji opisanej przez czytelnika pracownik może się domagać zmiany świadectwa pracy polegającej na dopisaniu informacji o uzyskanych kwalifikacjach. Można zakładać, że pracodawca nie pytał go wcześniej o ten wniosek (nie ma takiego obowiązku) i nie przedstawił mu do wglądu świadectwa przed jego przekazaniem (projektu świadectwa).

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

W sytuacji, w której świadectwo zostało już wydane, wniosek pracownika należy potraktować jako wniosek o sprostowanie świadectwa (art. 97 § 21 k.p.).

Co prawda nie zdarza się często, aby pracownik żądał wykazania w świadectwie którejś z ww. dodatkowych informacji. W sytuacjach takich jak wskazane w pytaniu może to nieco komplikować pracodawcy życie. W miarę możliwości warto więc zwracać się do pracownika z zapytaniem, czy będzie chciał umieszczenia w świadectwie tych danych jeszcze przed wystawieniem świadectwa.

Autor jest prawnikiem