Konstytucja dla Nauki, której ostateczny projekt został zaprezentowany przez resort szkolnictwa wyższego przed tygodniem, zyskał poparcie Parlamentu Studentów RP. Liczne postulaty tego środowiska zostały uwzględnione przez urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Po ostatnich obradach Rady Studentów nad projektem ustawy, po dziesiątkach spotkań i debat, warto zdecydowanie podkreślić, że w obecnym, wspólnie wypracowanym kształcie, ten projekt jako całość jest dobry dla studentów – powiedział PAP rzecznik prasowy PSRP Łukasz Rusajczyk.

Przywileje zachowane, a prawa poszerzone Studenci mogą być pewni, że dotychczasowe przywileje, jakie im przysługiwały, zostaną zachowane. W projektowanej ustawie zmianie nie ulegną:

katalog uprawnień związanych z systemem bezzwrotnej pomocy materialnej, uprawnienia samorządu studenckiego, prawo do strajku studenckiego, prawo do ulg za przejazdy publicznymi środkami komunikacji. Stała reprezentacja studentów w radach uczelni Dzięki Konstytucji dla Nauki prawa studentów ulegną wzmocnieniu. Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia wszelkich opłat pobieranych od studentów na cały okres studiów na początku ich trwania. Jeśli w trakcie cyklu kształcenia nałoży na studenta dodatkowe opłaty lub zwiększy wysokość opłat wcześniej ustalonych, będzie mogła zapłacić nawet 50 tys. złotych kary.

Podobną ochronę studenci zyskają w przypadku opóźnień w wydawaniu dyplomów. Jeśli szkoła wyższa nie wyda dyplomu w przeciągu trzydziestu dni, wówczas będzie jej groziła kara w wysokości 5 tys. złotych.

Zupełnie nowym rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie obecności społeczności studenckiej w procesie zarządzania uczelnią jest gwarancja członkostwa przewodniczącego samorządu studenckiego w radzie uczelni. Rada uczelni to nowe ciało o charakterze doradczym, które będzie się składało z 7 lub 9 osób, przy czym ponad połowa osób zasiadających w radzie musi pochodzić spoza uczelni. Do zadań rady będzie należał m.in. wybór kandydatów na rektora.

Studia niestacjonarne nie będą wydłużone Pierwotnie projekt Konstytucji dla Nauki przewidywał, że studenci studiów niestacjonarnych będą musieli uczyć się dłużej. Jednak w wyniku licznych postulatów, ministerstwo postanowiło wycofać się z tego przepisu. W efekcie studenci niestacjonarni będą studiować na takich samych zasadach jak ich koledzy ze studiów stacjonarnych.

PSRP od początku zaangażowane w KDN Parlament Studentów RP w prace nad reformą był zaangażowany od początku. PSRP zorganizowało konferencje, podczas których młodzi ludzie mogli ustalić najważniejsze postulaty społeczności studenckiej. Te zostały zawarte w „Studenckim projekcie założeń do Ustawy 2.0". Teraz po prezentacji ostatecznej wersji projektu przez Jarosława Gowina studenci podczas XI posiedzenia Rady Studentów wyrazili poparcie dla takiego kształtu Konstytucji dla Nauki.

Jak wskazuje ministerstwo - grono zwolenników reformy stale rośnie Studenci to niejedyne środowisko, które wspiera kierunek zmian reformy Jarosława Gowina. W ubiegłym tygodniu Rada Rektorów Województwa Pomorskiego, a także rektorzy uczelni województwa kujawsko-pomorskiego wyrazili poparcie dla Konstytucji dla Nauki.