W praktyce wykonanie niektórych obowiązków zdalnie jest niemożliwe i konieczna jest wizyta w biurze lub w miejscu spotkania z kontrahentem. W obecnej sytuacji epidemicznej pracodawcy powinni przywiązywać szczególną wagę do minimalizowania ryzyka transmisji wirusa na teren zakładu pracy.

Minimalizowanie ryzyka może przybrać różne formy, w tym ułatwienia pracownikom dotarcia do pracy (np. finansowanie parkingów, taksówek, aby wyeliminować korzystanie z komunikacji miejskiej), wprowadzenie w firmie dodatkowych środków ochronnych (np. maseczek) czy sfinansowanie niektórych usług medycznych nie tylko pracownikom, ale też członkom ich rodzin (w tym szczepienia przeciwko grypie, testy na SARS-CoV-2).

Dojazd i powrót z pracy

W dobie pandemii pracodawcy często decydują się na sfinansowanie przejazdów pracowników do i z pracy taksówkami lub opłacanie im miejsc parkingowych w pobliżu zakładu pracy, zalecając jednocześnie, aby pracownicy nie przyjeżdżali do biura komunikacją zbiorową. W tym kontekście mogą się pojawić wątpliwości, czy takie świadczenia skutkują konsekwencjami w PIT i ZUS.

Czytaj także: Ozdrowieniec wróci do pracy bez badań kontrolnych

Organy podatkowe uznają, że zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków dotarcia do pracy leży w interesie pracodawcy, a świadczenia wypłacane w tym celu nie stanowią dodatkowego przychodu dla pracowników.

W odniesieniu do finansowania pracownikom przejazdów taksówkami dyrektor KIS wskazał np., że „wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez Wnioskodawcę pracownikom kosztów transportu taksówkami i samochodami służbowymi w związku z pracą nie generuje po stronie pracowników przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone będą bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie – pracownicy nie otrzymują od Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego" (interpretacja indywidualna z 20 lipca 2020 r., 0114-KDIP3-2.4011. 339. 2020.1.JK3).

Podobnie dyrektor KIS wypowiedział się w sprawie ponoszenia kosztów parkowania prywatnych samochodów pracowników, którzy dojeżdżają nimi do siedziby pracodawcy: „Jeżeli zwrot wydatków za parkowanie miał zachęcić pracowników do stawiennictwa w pracy i zapewnienia mocy przerobowych firmy, to wydatki te należy potraktować jako niestanowiące przychodu, bowiem poniesione są w interesie pracodawcy" (interpretacja indywidualna z 21 maja 2020 r., 0113-KDIPT2-3.4011. 344.2020.1.AC).

Maseczki i testy na SARS-CoV-2...

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Skutki podatkowe ponoszenia przez pracodawcę kosztów maseczek i testów na Covid-19 dla pracowników były jednym z zagadnień poruszonych w objaśnieniach Ministerstwa Finansów z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. W dokumencie tym minister finansów wskazał, że „świadczenia pracodawcy polegające na ufundowaniu pracownikom maseczek czy przyłbic, jak również polegające na sfinansowaniu testów na koronawirusa, nie następują w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy. Dostarczenie środków ochronnych czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika".

Konsekwencją uznania, że sfinansowane przez pracodawcę testy i maseczki ochronne nie stanowią dodatkowego przychodu po stronie pracownika, jest ich wyłączenie z oskładkowania ZUS.

...oraz szczepienia

Inaczej wygląda kwestia zorganizowania dla pracowników szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej. Jak wynika z dotychczasowego orzecznictwa organów skarbowych, przychód po stronie pracowników z tego tytułu nie powstałby jedynie wtedy, gdyby pracodawca był zobowiązany do sfinansowania szczepień na podstawie odrębnych przepisów.

Zdaniem dyrektora KIS przychód z tytułu sfinansowania przez pracodawcę szczepienia nie powstanie np. w odniesieniu do urzędników samorządowych (interpretacja indywidualna z 13 października 2020 r., 0112-KDIL2-1.4011. 569.2020.3.DJ) czy osób zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia (interpretacja indywidualna z 21 października 2019 r., 0113- KDIPT2 -3.4011. 484.2019.1.GG). Przychód powstanie natomiast po stronie pracowników np. stacji benzynowych, jeśli pracodawca zdecyduje się na zakup szczepionek w celu ochrony ich zdrowia, nie będąc do tego zobowiązany przepisami prawa (interpretacja indywidualna z 16 lutego 2017 r., 1462-IPPB2. 4511. 768.2016.1.MG).

Zdaniem autora

Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Pośrednio konieczność rozpoznawania dodatkowego przychodu po stronie pracowników, dla których nie są zalecane szczepienia ochronne przeciwko grypie na gruncie odrębnych przepisów, potwierdził również minister finansów w projekcie rozporządzenia z 13 października 2020 r. Zgodnie z nim zaniechany ma zostać pobór PIT od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie (również szczepień w ramach abonamentów medycznych do wartości 100 zł w skali roku) otrzymanych w czasie stanu epidemii z powodu Covid-19. Rozporządzenie ma obowiązywać z mocą wsteczną od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym będzie obowiązywał stan epidemii.

Zaniechanie poboru podatku nie zwolni jednak automatycznie pracodawców z obowiązku oskładkowania takiego przychodu. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ani rozporządzenia „składkowego" z 18 grudnia 1998 r. nie przewidują bowiem możliwości wyłączenia z oskładkowania przychodu ze stosunku pracy, od którego zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra finansów.

Świadczenia dla członków rodzin

Co do zasady nieodpłatne świadczenia sfinansowane przez pracodawców dla członków rodziny pracownika stanowią dla niego dodatkowy przychód ze stosunku pracy. Tak jest m.in. w przypadku abonamentów medycznych. Przywołane objaśnienia ministra finansów nie dotyczą testów na Covid-19 dla członków rodzin pracowników. Czy zatem sfinansowania tych testów dla osób, z którymi pracownik przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym, nie należy uznać za wydatek ponoszony w interesie pracodawcy?

Covid-19 łatwo rozprzestrzenia się w zamkniętych pomieszczeniach. W domach nie zachowuje się reżimu sanitarnego obowiązującego w przestrzeni publicznej. Zakażenie jednego domownika rodzi ryzyko transmisji choroby na całą rodzinę. Wydaje się więc, że gdyby pracodawca sfinansował testy na Covid-19 również członkom rodziny pracownika, z którymi on mieszka, to świadczenie poniósłby we własnym interesie. W konsekwencji nie powinno ono generować dodatkowego przychodu ze stosunku pracy i podlegać oskładkowaniu. Dobrze byłoby jednak, żeby tak ważny aspekt jednoznacznie wyjaśnił minister finansów.

Dorian Jabłoński jest konsultantem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy