Czy spółkę komandytową można traktować jak osobę prawną dla celów CIT i unijnej zasady swobody przepływu kapitału? Wprawdzie co do zasady od początku 2021 r. zyski takich spółek podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, ale nowe przepisy nie dają pewności, czy należy do ich dochodów stosować wszystkie zasady opodatkowania zysków spółek kapitałowych.

Dotyczy to m.in. zwolnienia z podatku zysków wypłacanych przez spółkę innej spółce, przewidzianego w art. 22 ust 4 ustawy o CIT. Warunkiem jest m.in. posiadanie przez co najmniej dwa lata przez spółkę uzyskującą dochody co najmniej 10-procentowego udziału w spółce wypłacającej zyski. To zasada dotycząca spółek nie tylko polskich, ale i z całej Unii Europejskiej, realizująca generalną regułę swobody przepływu kapitału w UE.

Nieco zamieszania i wątpliwości podatników mogło wywołać tu nowe brzmienie tego przepisu, wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. Jednoznacznie napisano tam, że zwolnienie nie dotyczy dochodów komplementariusza spółki komandytowej z tytułu udziału w zyskach spółki.

A co z komandytariuszami, będącymi np. spółkami z o. o.? Wprawdzie dodano też przepis zwalniający z CIT połowę przychodów komandytariusza (ale nie więcej niż 60 tys. zł rocznie), ale jak się ma to częściowe zwolnienie do zwolnienia ogólnego?

Jak wynika z odpowiedzi ministra finansów na wystąpienie posła Bartłomieja Wróblewskiego (PiS), całkowite zwolnienie dla zysków wypłacanych innym spółkom stosuje się także do spółek komandytowych. „Ilekroć ustawa o CIT mówi o dochodach z udziału w zyskach osób prawnych lub o wypłacanych dywidendach, tylekroć pod tymi pojęciami rozumieć należy również dochody z udziału w zyskach spółki komandytowej mającej status podatnika CIT oraz wypłatę w zysku przez taką spółkę" – czytamy w dokumencie sygnowanym przez wiceministra Jana Sarnowskiego.

MF przywołuje także treść art. 13 ust. 3 ustawy z 28 listopada 2020 r., która nowelizuje podatki dochodowe (DzU, poz. 2123). Zgodnie z tym przepisem zwolnienie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT stosuje się do zysków z udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej (bo ta też może być w pewnych okolicznościach podatnikiem CIT).

Pismo MF (sygn. DD5.054.3.2021), datowane 18 stycznia, nie jest jednak oficjalnym objaśnieniem przepisów ani interpretacją prawa podatkowego (ogólną ani indywidualną).