Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorców, którym fiskus odmówił umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych za 2019 r.

Podatnicy wystąpili o umorzenie 1500 zł za ciągnik siodłowy. Powodem miało być uniemożliwienie korzystania z drogi gminnej.

Burmistrz ulgi odmówił. Co prawda wskazał, że organ podatkowy „może” umorzyć zaległość podatkową, niemniej wezwał przedsiębiorców do przedłożenia dokumentów obrazujących ich aktualną sytuację życiową i finansową. A ponieważ ci nie zareagowali, urzędnicy uznali, że nie są w stanie stwierdzić, czy zastosowanie ulgi z art. 67a § 1 ordynacji podatkowej jest uzasadnione.

Przy pierwszym podejściu samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało decyzję, ale skasował ją Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Czytaj więcej

Fiskus zarobi na używaniu środków transportu z RFN

Przy drugim podejściu kolegium też nie zmieniło zdania. Przypomniało, że podatek od środków transportowych nie jest uzależniony od możliwości korzystania z pojazdu. A skoro tak, to nie może również automatycznie prowadzić do uznania po stronie podatników ważnego interesu i umorzenia zaległości podatkowej.

Przedsiębiorcy znów zaskarżyli odmowę, ale tym razem przegrali. Krakowski WSA potwierdził, że niemożność użytkowania ciągnika siodłowego i w związku z tym zarobkowania nie świadczy o istnieniu ważnego interesu podatnika. Sama zaś okoliczność ewentualnego braku dostępu do drogi nie uzasadnia umorzenia. Przeszkoda w korzystaniu z samochodu ciężarowego przez skarżących jest bowiem usuwalna i może zostać rozstrzygnięta w postępowaniu cywilnym.

Ostatecznie to niekorzystne dla podatników stanowisko podtrzymał NSA. Również nie miał wątpliwości, że podatek od środków transportowych nie jest uzależniony od możliwości korzystania z pojazdu. Dlatego nie ma znaczenia, czy podatnik faktycznie pojazdy wykorzystuje. Obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 1219/22