Zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie. Przywołany przepis stanowi zasadniczo istotę instytucji ulgi na złe długi w prawodawstwie unijnym. Natomiast ustalenie szczegółów jego stosowania oraz wdrożenie do krajowych systemów VAT państw członkowskich pozostawiono swobodzie decyzyjnej władz ustawodawczych tych państw.