Kamila Gancarz

Przeniesienie na najemcę kosztów związanych z nieruchomością

W przypadku umów najmu sprzedawcy często obciążają najemców kosztami dodatkowymi związanymi z realizacją umowy. Na tym tle pojawiają się wątpliwości, czy dodatkowe opłaty powinny zostać opodatkowane jako element kalkulacyjny wynagrodzenia za usługę najmu, czy też traktować je należy jako czynności odrębne.

Zużyty sprzęt elektroniczny dla pracowników a VAT

Wyeksploatowany na potrzeby działalności gospodarczej sprzęt elektroniczny często sprzedany zostaje pracownikom na wyjątkowo korzystnych cenowo warunkach. Pomimo, że w takich przypadkach celem sprzedającego nie jest osiągnięcie zysku, ustawa o VAT wymusza na podatnikach określenie podstawy opodatkowania transakcji zgodnie z wartością rynkową.

Data wystawienia e-faktury – pułapka na podatników

Wielkimi krokami zbliża się 2024 r., a wraz z nim obowiązek korzystania z faktur ustrukturyzowanych. Dla podatników, którzy wystawiają faktury w walutach obcych może to stanowić szczególne utrudnienie.

Rozliczanie transakcji po zmianie stawek VAT

Przy zmianach wysokości stawek podatku od towarów i usług podatnicy mogą mieć wątpliwości, jak rozliczyć transakcje. W takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy przejściowe zawarte w ustawie o VAT, określające, kiedy i jaką stawkę podatku zastosować.

Moment rozliczenia kosztów w WDT

Podatnicy mogą liczyć na uproszczenia w zakresie momentu rozliczania korekt z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Moment rozliczenia kosztów w WDT

Podatnicy mogą liczyć na uproszczenia w zakresie momentu rozliczania korekt z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. I to już niebawem.

Nie zawsze da się odliczyć VAT

Gdy fakturę wystawi podmiot nieistniejący lub dokumentuje ona czynności, które nigdy nie zaistniały albo są niezgodne z rzeczywistością, podatnik nie uwzględni w swoich rozliczeniach wynikającego z niej podatku.

Obowiązek podatkowy z tytułu wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy

Regulacje dotyczące obowiązku korzystania przez deweloperów z rachunków powierniczych nie uwzględniają konsekwencji przyjętego rozwiązania w podatku od towarów i usług. Powstaje zatem pytanie, czy z chwilą wpłaty zaliczki na rachunek powierniczy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

Dostawa nieruchomości w ramach umowy zamiany a VAT i PCC

W obrocie gospodarczym występują transakcje obejmujące nie tylko sprzedaż, lecz również zamianę rzeczy. Na gruncie ustawy o VAT czynności te stanowią odpłatne dostawy towarów.

Zastosowania na fakturze niewłaściwej stawki VAT – konsekwencje dla nabywcy

Otrzymanie faktury VAT z niewłaściwą stawką podatku niesie za sobą określone skutki prawne. Dla nabywcy kluczowa jest przyczyna błędnego wystawienia faktury.