Kamila Gancarz

Moment rozliczenia kosztów w WDT

Podatnicy mogą liczyć na uproszczenia w zakresie momentu rozliczania korekt z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Moment rozliczenia kosztów w WDT

Podatnicy mogą liczyć na uproszczenia w zakresie momentu rozliczania korekt z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. I to już niebawem.

Nie zawsze da się odliczyć VAT

Gdy fakturę wystawi podmiot nieistniejący lub dokumentuje ona czynności, które nigdy nie zaistniały albo są niezgodne z rzeczywistością, podatnik nie uwzględni w swoich rozliczeniach wynikającego z niej podatku.

Obowiązek podatkowy z tytułu wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy

Regulacje dotyczące obowiązku korzystania przez deweloperów z rachunków powierniczych nie uwzględniają konsekwencji przyjętego rozwiązania w podatku od towarów i usług. Powstaje zatem pytanie, czy z chwilą wpłaty zaliczki na rachunek powierniczy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

Dostawa nieruchomości w ramach umowy zamiany a VAT i PCC

W obrocie gospodarczym występują transakcje obejmujące nie tylko sprzedaż, lecz również zamianę rzeczy. Na gruncie ustawy o VAT czynności te stanowią odpłatne dostawy towarów.

Zastosowania na fakturze niewłaściwej stawki VAT – konsekwencje dla nabywcy

Otrzymanie faktury VAT z niewłaściwą stawką podatku niesie za sobą określone skutki prawne. Dla nabywcy kluczowa jest przyczyna błędnego wystawienia faktury.

Kiedy rozliczyć VAT od udzielenia licencji

Jeżeli udzielenie licencji polega jedynie na jej dostarczeniu oraz wdrożeniu i ze świadczeniem tym nie wiążą się żadne dodatkowe czynności cykliczne, to obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych z chwilą wykonania usługi.

Otrzymanie faktury z oznaczeniem „Intracommunity Triangulation”

W obrocie towarowym niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym towar jest transportowany lub wysyłany bezpośrednio do ostatniego nabywcy, z pominięciem dostawców-pośredników.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury

Na podstawie otrzymywanych ponownie wystawionych faktur podatnicy mogą odliczać podatek od towarów i usług. W przypadkach takich – o ile obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał wcześniej – otrzymanie takiego dokumentu nie wpływa na okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia. Faktura może ulec zniszczeniu lub zaginąć przed otrzymaniem przez nabywcę, wskutek czego prawo do odliczenia powstanie w okresie rozliczeniowym otrzymania duplikatu.

Ulga na złe długi po upływie terminu z faktury

Wierzyciele zainteresowani odzyskaniem podatku należnego związanego z nieściągalnymi wierzytelnościami mogą korzystać z tzw. ulgi na złe długi. W wyroku z 15 października 2020 r., w sprawie C-335/19 TSUE orzekł, że prawo do ulgi powinno przysługiwać bez względu na status stron transakcji. W konsekwencji termin do realizacji ulgi na złe długi nie biegnie w okresie, w którym ze względu na polskie przepisy niezgodne z prawem unijnym podatnik nie mógł skorzystać ulgi.