Tak uznała w niedawnej interpretacji Izba Skarbowa w Katowicach.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach umowy z gminą na odbiór odpadów komunalnych zobowiązała się również do budowy punktu zbiórki posegregowanych śmieci.

Spółka wykonywała cyklicznie usługi uzgodnione w umowie głównej. Co do części zobowiązującej do budowy, otrzymała od gminy odpowiednie pełnomocnictwa, ale w trakcie obowiązywania umowy nie uzyskała pozwolenia na budowę. Niczego więc nie wybudowała i w tej części z umowy się nie wywiązała.

Po zakończeniu okresu umowy i zapłacie całej umówionej kwoty spółka i gmina zawarły ugodę. Gmina wystawiła notę księgową na kwotę wynikającą z ugody, a spółka ją zapłaciła. Uznała, że koszt ugody może rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu. Wydatek miał wpływ na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów w dalszym okresie. Po zawarciu ugody spółka wciąż funkcjonuje na rynku, świadczy usługi m.in. dla tej gminy.

Spółka tłumaczyła, że niewykonanie robót budowlanych wynika z uwarunkowań prawnych, na które nie miała wpływu, mimo wykazania swego zaangażowania w czasie trwania umowy. To brak decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę obiektu – uniemożliwił jego wykonanie.

Izba skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem. Wyjaśniła, że oprócz związku poniesionego wydatku z przychodem do uznania go za koszt podatkowy wymagane jest wykazanie, że jest racjonalnie i gospodarczo uzasadniony.

Organ podatkowy stwierdził, że uzasadnienia trzeba szukać, mając na uwadze wszystkie okoliczności towarzyszące zawarciu umowy, jej wykonaniu, wreszcie ugodzie. Trzeba więc wziąć pod uwagę również zmiany okoliczności towarzyszących umowie.

– Skoro w momencie zawarcia umowy i jej realizacji (aż do zawarcia ugody) spółka dochowała należytej staranności, a zawarcie ugody było racjonalne, gospodarczo uzasadnione i było konsekwencją okoliczności, za które spółka nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności były od niej niezależne), można przyjąć, że wydatek z tytułu zapłaty określonej kwoty na mocy ugody może stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodów – stwierdziła izba.

numer interpretacji: IBPB-1-2/4510-514/16/JP

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj