Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) zaopiniował projekt zmian do kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Alarmuje, że po raz kolejny próbuje się nałożyć nowe obowiązki na przedsiębiorców. Z projektu poselskiego PiS wraz z autopoprawką wynika bowiem m.in., że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19 oraz w terminie sześciu miesięcy po ich odwołaniu nastąpi wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary m.in. w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Z uzasadnienia projektu wynika, że ma to przeciwdziałać ryzyku, iż podejrzani czy oskarżeni mogą nie ponieść odpowiedzialności karnej z tego powodu, że postępowania karne są prowadzone w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Autopoprawka ma zaś na celu m.in. sprecyzowanie sposobu obliczania okresu, w którym nie biegnie przedawnienie karalności czynu ani przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Może bowiem zachodzić wątpliwość, czy do tego okresu wlicza się okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19 przed dniem wejścia w życie ustawy i trwającego w tym dniu.

Czytaj także: Przestępstwa podatkowe bez przedawnienia

Autorzy projektu zapewniają, że nie będzie miał on wpływu na działalność mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców. W opinii rzecznika MŚP – wbrew temu stanowisku – skutkiem wdrożenia tych regulacji będzie nałożenie na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców nowych obowiązków administracyjnych. Chodzi przede wszystkim o gromadzenie i przechowywanie dokumentacji skarbowej w dłuższym, nieokreślonym, czasie.

W swoim piśmie rzecznik MŚP zwraca ponadto uwagę, że uzasadnienie projektu i autopoprawki w kontekście wpływu uregulowania na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców są lakoniczne. W konsekwencji nie spełniają wymogów określonych w przepisach. W związku z tym powinny zostać uzupełnione o możliwie najbardziej precyzyjne wskazanie wpływu proponowanej regulacji na mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców.

Projekt został skierowany do pierwszego czytania. Proponowane vacatio legis wynosi 14 dni.