Jeśli firma dostała od kontrahenta zapłatę, która nie jest zaliczką, musi wykazać przychód. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią przedsiębiorca, który chce produkować maszyny. Wykonywane przez niego prace będą dzielone na trzy etapy. Pierwszy to sporządzenie projektu maszyny oraz wykonanie jej bez uruchomienia. Drugi – uruchomienie maszyny i cyklu produkcyjnego. Trzeci to montaż, uruchomienie końcowe oraz szkolenie pracowników kontrahenta.

Każdy etap prac będzie odrębnie opłacony. Pierwszy przed wykonaniem (w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy), następne po wykonaniu. Ponadto umowa nie będzie przewidywała możliwości zwrotu wpłaconych przez kontrahenta kwot. W którym momencie wykazać przychód? Zdaniem przedsiębiorcy w chwili otrzymania każdej z płatności.

Co na to fiskus? Przypomniał, że zgodnie z ogólnymi zasadami do przychodów z działalności gospodarczej musimy zaliczyć kwoty należne, nawet jeśli nie zostały otrzymane. Wykazujemy je w dniu wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później jednak niż w momencie wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przychód z tzw. usług ciągłych trzeba wykazać w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, który określa umowa lub faktura. Musi to nastąpić przynajmniej raz w roku. To rozwiązanie stosuje się też do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego. W pozostałych sytuacjach datą powstania przychodu będzie dzień otrzymania zapłaty. Tak wynika z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT.

Jak te zasady zastosować w opisanej sytuacji? Zdaniem skarbówki należności dotyczące poszczególnych etapów wykonania maszyny będą stanowić dla przedsiębiorcy przychód w dacie ich uregulowania. Skoro bowiem umowa nie będzie przewidywała możliwości ich zwrotu, to należy przyjąć, że płatności mają charakter trwały, definitywny i bezwarunkowy. Nie będą zatem zaliczkami ani przedpłatami w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat ani zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Zgodnie więc ze stanowiskiem przedsiębiorcy za datę powstania przychodu z tytułu wykonania maszyny należy uznać (art. 14 ust. 1c pkt 2 ustawy o PIT) dzień faktycznego otrzymania każdej z trzech płatności.

numer interpretacji: 0115-KDIT3. 4011.194.2017. 1.WM