W najbliższy piątek Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się sprawą, która bulwersuje wielu przedsiębiorców zakładających spółki kapitałowe (sygn. akt II FSK 2416/20). Chodzi o praktykę organów skarbowych polegającą na nakładaniu podatku dochodowego na wspólników tworzącej się spółki. Co do zasady, gdy ich udziały w nowej spółce są pokrywane udziałami w spółkach już istniejących, powinno być zastosowane zwolnienie z podatku. Fiskus jednak tego zwolnienia odmawia, a sądy administracyjne w większości przypadków legalizuja w swoich wyrokach tę praktykę.

Czytaj także:

Łączenie, podział i przekształcanie spółek - konsekwencje bilansowe i podatkowe

Literalne rozumienie

Tworzenie spółek zależnych to zwykła praktyka gospodarcza. Zakłada się je na przykład dla nowego przedsięwzięcia gospodarczego tych samych wspólników, gdy powstanie nowego podmiotu jest dogodne ze względów organizacyjnych. Pokrycie udziałów w nowej spółce może nastąpić w różny sposób – np. aportem czy wpłatą gotówki. Zdarza się jednak, że udziały są pokrywane szczególnym rodzajem wkładu, jakim są udziały w już istniejącej spółce. Taka sytuacja bywa nazywana wymianą udziałów, jako że nowa spółka staje się wspólnikiem w spółce matce.

Swobodny przepływ kapitału to jedna z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. Dlatego unijna dyrektywa 2009/133/WE zagwarantowała ulgę podatkową m.in. dla takich właśnie przypadków. Także w art. 24 ust. 8a polskiej ustawy o PIT przewidziano, że wspólnicy nie uzyskują w takiej sytuacji przychodów z tytułu nabycia udziałów w nowej spółce. W ten sposób wymiana udziałów powinna być neutralna podatkowo – w transakcjach krajowych, jak też przy tworzeniu spółek zależnych w innych państwach członkowskich UE.

W nadwiślańskiej praktyce takiej neutralności jednak nie ma. Na przeszkodzie spółce staje to, że jest ona w fazie organizacji. To stadium działalności spółki przewidziane w art. 11 kodeksu spółek handlowych. Przewidziano je dla okresu pomiędzy zawarciem umowy spółki a wpisem do rejestru spółek. Wtedy właśnie następują różne czynności ją tworzące, w tym pokrycie udziałów. Wtedy też – zdaniem władz skarbowych – powinno się opodatkować przychód wspólników z tytułu objęcia udziałów w nowej spółce.

W wydanych dotychczas kilkunastu wyrokach wojewódzkie sądy administracyjne wskazywały, że zwolnienie wynikające z unijnej dyrektywy w takim przypadku się nie należy. Ustawa o PIT zawiera bowiem załącznik wymieniający rodzaje spółek kapitałowych we wszystkich krajach UE, w tym w Polsce. Sądy wskazywały, że w części dotyczącej naszego kraju pojawia się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, ale nie ma tam „spółki w organizacji".

Dyrektywę trzeba pojmować szeroko

Co więcej, sędziowie rozumieją przepisy k.s.h. w ten sposób, że spółka w organizacji nie może skutecznie wymienić udziałów. „W kodeksie spółek handlowych wprowadzono zakaz rozporządzenia udziałem przed rejestracją spółki. Jak bowiem stanowi art. 16 k.s.h., rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne" – zauważono w uzasadnieniu jednego z takich wyroków, wydanych przez WSA w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 143/20). Sąd zaprezentował takie rozumienie k.s.h., choć w tym konkretnym przypadku nie doszło do „rozporządzenia" udziałem.

Zdaniem Pawła Mazurkiewicza, doradcy podatkowego i partnera w kancelarii MDDP, nietrafne jest takie literalne podejście sądów do przepisów o spółce w organizacji i zwolnieniu dla wymiany udziałów. Zauważa on też, że podatników należy traktować równo – tak spółki już zarejestrowane, jak te w organizacji.

– U podstaw dyrektywy leży powszechność nieopodatkowania wymiany udziałów w UE. Sądy powinny odpowiedzieć na pytanie, czy stosowana przez organy podatkowe interpretacja przepisów polskiej ustawy podatkowej nie udaremnia ratio legis przepisów o wymianie udziałów – zauważa ekspert.

Czy skarga na wyrok białostockiego sądu może doprowadzić do precedensowego orzeczenia NSA? To może się okazać już w najbliższy piątek, ale możliwe są też inne scenariusze. Sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE. Pełnomocnicy tworzącej się spółki z branży medycznej skierowali bowiem wniosek o zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE. Złożyli też wniosek o rozpoznanie sprawy w składzie siedmiu sędziów.

prof. Adam Mariański doradca podatkowy

Zgodnie z unijną dyrektywą wymiana udziałów dokonywana przez spółki państw członkowskich jest neutralna podatkowo. Skoro przepisy dyrektywy nie wprowadzają żadnych dodatkowych kryteriów, w tym prawa do zwolnienia wymiany udziałów z opodatkowania pod warunkiem zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców, należy uznać, iż wymiana udziałów ze spółką z o.o. w organizacji jest prawnie dopuszczalna i neutralna podatkowo. Owa transakcja korzysta z takich samych zasad jak wymiana udziałów przeprowadzona przez zarejestrowaną spółkę z o.o. Taka wykładnia przepisów dyrektywy jest standardem w wielu państwach członkowskich. W Portugalii, Hiszpanii, Niemczech czy Austrii zarówno przepisy krajowe, jak i postanowienia dyrektywy nie stoją na przeszkodzie w skorzystaniu ze zwolnień lub ulg związanych z wymianą udziałów, w której uczestniczy spółka kapitałowa w organizacji.