- Spółka zapewnia pracownikom karty MultiSport, sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dofinansowanie świadczeń z tego funduszu następuje według kryterium socjalnego. Czy otrzymane przez pracownika dofinansowanie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT? – pyta czytelnik.

Stosunek pracy jest odrębnym źródłem przychodów (zob. art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje z tytułu otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są przy tym bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Skorzystanie z tego zwolnienia jest możliwe, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki:

- świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego,

- źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,

- świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej.

- wartość świadczenia nie przekracza w roku podatkowym (kalendarzowym) kwoty 1000 zł.

Użyte w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT sformułowanie „sfinansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych" oznacza, że pracodawca bądź związki zawodowe są ze swej strony zobligowane do finansowania lub współfinansowania świadczeń na rzecz pracownika wyłącznie z wymienionych w tym przepisie funduszy. Przepis ten zatem określa źródło finansowania świadczeń rzeczowych - dla zastosowania zwolnienia od podatku konieczne jest, aby pracodawca nie sfinansował tych świadczeń z innych źródeł, niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz U z 2018 r., poz. 1316) definiuje działalność socjalną jako sługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Ustawa a PIT nie definiuje pojęcia „rzeczy", ani też pojęcia „świadczenia rzeczowego". Trzeba się zatem odwołać do przepisów kodeksu cywilnego, zgodnie z którym rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Jako świadczenie rzeczowe można zakwalifikować np.: bilety wstępu do kina, teatru, karnety na basen, siłownię, fitness, paczki świąteczne. Karnety takie, które uznaje się za rodzaj abonamentu, nie uprawniają bowiem posiadacza do ich wymiany na usługę lub towar, lecz umożliwiają mu skorzystanie ze ściśle oznaczonego świadczenia.

Otrzymane przez pracownika dofinansowanie do Kart MultiSport ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy. Przy czym przychód ten (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego) będzie korzystał ze zwolnienia w PIT do kwoty 1000 zł w roku podatkowym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lipca 2018 r., 0114-KDIP3-2.4011.333.2018.1.MZ).

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy