W związku z tym, spółka wystąpiła do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację, czy po stronie pracowników i ich rodzin oraz osób trzecich powstanie przychód opodatkowany PIT, w związku z którym spółka będzie musiała działać w charakterze płatnika lub sporządzić informację podatkową.

Czytaj też: Rabat dla klienta będącego pracownikiem bez PIT

Zdaniem spółki, przychód taki nie powstanie. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia z nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym świadczeniem, lecz z obniżeniem ceny zakupu towarów, z której może skorzystać potencjalnie nieograniczona grupa osób. W rezultacie skorzystania z rabatu zapłacona kwota stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru dla nabywcy.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem spółki w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2019 r. (0114-KDIP3 2.4011.100.2019.2.MZ). W uzasadnieniu wskazał, że skoro rabat jest udzielany szerokiemu gronu beneficjentów, gdzie skorzystanie z niego nie jest ograniczone wyłącznie do pracowników, to skorzystanie z niego będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników programu rabatowego. Po stronie spółki nie będą więc ciążyć żadne obowiązki płatnika.

Joanna Orman, radca prawny, starsza konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Programy lojalnościowe stanowią popularną formę zwiększenia sprzedaży oferowanych usług czy towarów przez przedsiębiorców. W sytuacji, gdy adresatami takich programów są również pracownicy przedsiębiorcy pojawia się pytanie, czy nabycie przez nich towarów lub usług po obniżonej cenie należy traktować jako przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Komentowana interpretacja podatkowa, jak również przegląd interpretacji podatkowych wydanych w tego rodzaju sprawach na przestrzeni ostatnich paru lat, pozwala na sformułowanie wniosku, że co do zasady przychód dla pracownika nie powstanie, jeżeli taki rabat mogą otrzymać także inne osoby (niebędące pracownikami) i na jednakowych warunkach. Jeżeli natomiast beneficjentem programu rabatowego będą wyłącznie pracownicy lub też wprawdzie krąg uczestników będzie szerszy, ale warunki udzielenia rabatu dla pracowników będą odbiegać od warunków dla innych uczestników programu i będą korzystniejsze dla pracowników, wówczas przychód dla pracowników powstanie.

W przypadku, gdy faktycznie mamy do czynienia z rabatem nie powinno wystąpić nieodpłatne czy też częściowo odpłatne świadczenie, gdyż rabat związany jest z transakcją wzajemną. Klient nabywa określone usługi czy towary za niższą cenę. Z drugiej strony, jeżeli pracownik staje się uprzywilejowany w odniesieniu do innych grup, to może oznaczać, że otrzymuje upust ze względu na łączący go stosunek pracy z pracodawcą i inna osoba niezwiązana z pracodawcą nie otrzymałaby takich samych korzystnych warunków, a zatem pracownik uzyskuje realną korzyść (w innej sytuacji musiałby bowiem zapłacić wyższą cenę). Z reguły zatem rabat powinien mieć charakter ogólnie dostępny.

Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażonym w interpretacji z 26 sierpnia 2016 r. (IPPB/4511-1009/16-2/MS) rozszerzenie kręgu beneficjentów na członków rodzin pracowników może wystarczyć, aby obniżenie ceny nie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego w takich przypadkach zalecana jest jednak ostrożność (w szczególności, gdy okoliczności udzielanego rabatu wskazują, że członek rodziny pracownika nie otrzymałby go, gdyby przedsiębiorcę nie łączył stosunek pracy z pracownikiem) i analiza programów lojalnościowych nie tylko pod kątem kręgu odbiorców, ale również warunków korzystania z rabatów, w tym ich związku z celem biznesowym czy gospodarczym przedsiębiorstwa  celem takich programów jest zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu towarów czy usług i w konsekwencji zwiększenie wolumenu sprzedaży). Dokonując takiej analizy każdorazowo będzie trzeba ustalić czy granica pomiędzy nieodpłatnym świadczeniem a zwykłą praktyką handlową nie została przekroczona.